Наукові видання  

   

Програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.01 – історія України

Деталі

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Кафедра історії України

                                                            “ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                Директор інституту      

                                                                                                  

________________________________

“______”_______________20___ року

Програма кандидатського іспиту

з спеціальності 07.00.01 – історія України

Київ – 2017 рік

Програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.01 – історія України.

Програма розроблена авторським колективом у складі:

Борисенко В.Й. – завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор, доктор історичних наук.

Візер С.О. доцент, кандидат історичних наук Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Телегуз І.О. доцент, кандидат історичних наук Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Програма затверджена на засіданні кафедри історії України факультету історичної освіти , протокол №. 2 від 21 вересня 2016 р.

Завідувач кафедри д.і.н., професор Борисенко В.Й.

_______________________                      

     (підпис)                                                  

Схвалено методичною радою факультету історичної освіти за напрямом підготовки 0203 гуманітарні науки, спеціальністю 6.020302 «Історія».

Протокол від “_12___”_лютого____2014 року № 6

Голова     _______________                     (__Ладиченко Т.В._)

                   (підпис)                                    (прізвище та ініціали)        

Програма затверджена на Вченій раді факультету історичної освіти від 29 серпня 2017 р., протокол № 1 .

                        

Тематична структура програми.

Тема 1. Первісне суспільство та ранньодержавні утворення 

на території України.

Історіографія проблеми.

Поява людини первісних форм співжиття на території України. Еволюція первісного суспільства в період палеоліту, мезоліту, неоліту. Трипільські неолітичні племена та їх роль в історії України. Суспільний поділ племен на скотарські й скотарсько-землеробські. Зародження елементів ранньокомплексного суспільства.. Зародження ремесла. Розселення і заняття племен епохи бронзи. Ранньодержавні утворення кіммерійців, скіфів, сарматів на території України (Х ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.).Грецька колонізація Північного Причорномор’я і Криму: міста-поліси, суспільний устрій, заняття, побут, вірування, культура, місце в історії України.

Тема 2. Першопочатки українства (до 80-х років ІХ ст.)

Історіографія питання. Праслов’яни і слов’яни. Концепції слов’янського етногенезу. Проблема походження українського народу у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Сучасні погляди на походження українського народу В.Борисенка, Л.Залізняка, В.Барана, В.Пономарьова та інших вчених. Початок етногенетичного процесу зародження праукраїнства в племенах зарубинецької культури. Антропологічні риси праукраїнців та їх близькість з південними слов’янами. Праукраїнське антське державне об’єднання. Економічна, побутова і духовна близькість антських племен черняхівської і київської культур (IIV ст. н.е.) з племенами попередньої зарубинецької культури. Елементи праукраїнства в племенах пеньківської, празької, колочинської культур та інших культур (VVII ст.н.е.). Відносини з племенами готів, гунів, аварів та Римською імперією. Племена дулібів, волинян, полян, древлян, сіверян, уличів, тиверців тощо. Літописні племінні княжіння. Особливість об’єднавчого процесу руських племен. Утворення проукраїнського державного об’єднання Руська земля (Середньодніпровська Русь) з центром у Києві. Автохтонні основи держави. Походження етноніму “русь” і держави “Русь”. Праукраїнська династія князів Києвичів. Київ – центр федеративного об’єднання племінних княжінь. Посилення Русі за князювання Аскольда і Діра. Християнізація праукраїнських князів. Відносини Руської землі з навколишнім світом.

Тема 3. Національний характер Київської Русі та її історичне значення

Історіографія проблеми.

Державно-політична історія Русі-України за варязької династії Рюриковичів. Захоплення Києва Олегом і поступове перетворення Русі в імперію. Князювання Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Державний устрій: влада князя, боярська дума, віче, феодальні снеми (з’їзди). Зовнішня політика київських князів. Дипломатія Русі. Звичаєве право і кодекси законів (Руська правда, Правда Ярославичів). Утвердження державної релігії – християнства. Роль церкви у розвитку ранньофеодальних суспільних відносин. Вплив Візантії на Русь.

Місце Києва і Київської землі в системі удільних князівств. Боротьба з кочівниками. Мономаховичі та Ольговичі. Спроба відновити провідну роль Києва як політичного центру Русі. Великокнязівський стіл і боротьба двох принципів престолонаслідування. Дуумвірати. Концепції удільності в поглядах Л.Войтовича, С.Федаки, М.Котляра на інших вчених.

Вторгнення монголо-татар Чінгісхана і Батия на українські землі. Захоплення завойовниками Переяслава, Чернігова, Києва та інших південноруських міст. Наслідки погрому Руси-України монголо-татарськими ордами хана Батия.

Історичне значення Київської Русі.

Тема 4. Галицько-Волинська держава (князівство) – спадкоємниця

Київської Русі

Історіографія проблеми.

Становлення Галицько-Волинської держави як спадкоємниці першої Давньоукраїнської держави. Утворення Галицько-Волинської держави в 1199 р. Поширення влади князя Романа Мстиславовича на Київ і Київську землю та перетворення його в консолідуючий політичний центр Русі-України. Діяльність Д.Галицького щодо збирання земель Галицько-Волинського князівства та боротьба за остаточне об’єднання держави. Перемоги під Дорогочином і Ярославом.

Характер залежності руських земель від монголо-татар в економічній, політичній, військовій сферах. Форми політичної залежності. Система баскаків. Переписи населення, поділ на “тьми”. Участь руських військ у походах монголо-татар. Специфіка залежності Галицько-Волинського князівства.

Внутрішня політика Д.Галицького: розбудова і заснування міст, реформа армії, церковна політика. Європейське визнання Українського королівства: дипломатична діяльність з Римом, відносини з Угорським королівством, малопольськими князями, участь у боротьбі за австрійську спадщину. Боротьба Д.Галицького за унезалежнення від Золотої Орди: Куремсина війна, погром Бурундая.

Політична цілісність і внутрішня децентралізація князівства після 1264 р. Дискусійність проблеми в сучасній історіографії. Шварно Данилович. Дуумвірат Шварно та Войшелка в Литві. Поразка української партії князя Шварно на литовському престолі. Лев Данилович. Здобутки і невдачі державної політики князя. Подальші взаємовідносини із Золотою Ордою. Лев Данилович та темник Ногай: зміни у відносинах між Галицько-Волинським князівством і улусом Джучі. Особливості відносин з Литвою та Польщею. Волинське князівство Володимира Васильковича. Мстислав Данилович.Зміцнення та розквіт королівства за Юрія Львовича. Князювання останніх князів династії Романовичів – Андрія й Лева та їх загибель: сучасні погляди і трактування. Королівство за Юрія II Болеслава. Розпад Галицько-Волинської держави. Її місце в утвердженні української державницької ідеї.

Тема 5. Визволення України з-під влади Золотої Орди і відновлення в ній удільного устрою династією Ольгердовичів (1362–1470 рр.).

Історіографія проблеми.

Похід литовсько-руських військ під проводом великого князя Литовського Ольгерда проти Золотої Орди. Підпорядкування Литві Київщини, Чернігово-Сіверщини, Переяславщини, Поділля. Похід на літописний Коршів та битва на Синій Воді. Дискусії в сучасній історіографії: Синя Вода чи Снивода. Історичне значення переможної Синьоводської битви. Утворення Литовсько-Руської держави Великого князівства Литовського, Руського та Жемантійського. Характер входження руських земель до нової держави. Відновлення удільного устрою в Україні. Надання руським містам і землям-князівствам традиційних прав. Київське князівство за Володимира Ольгердовича (1362 – 1394). Кревська унія 1385 р. та зміна політичного курсу Литви. Становище українських земель в період князювання великого князя Литовського Вітовта: обмеження автономії руських удільних князівств, розширення кордонів Великого князівства Литовського до Чорного моря та колонізація півдня України, успішна боротьба з Тевтонським орденом, унійний рух між Польщею і Литвою. Свидригайло Ольгердович – великий князь Литовський (1430 – 1432). Орієнтація на визвольні настрої руських православних князів і бояр. Спроби унезалежнення руських земель від Польщі. Відновлення удільного устрою в Україні. Волинське удільне князівство Свидригайла (1440 – 1452) та Київське удільне князівство Олельковичів (1435 − 1470). Піднесення Києва та Київського князівства за правління князів Олельковичів. Остаточна ліквідація удільного устрою в 1471 р. Останні спроби руської знаті відновити автономну державність в Україні наприкінці ХVІ – на початку ХVІ ст. Становище українських земель в першій половині ХVІ ст. Загостренням московсько-литовського протистояння та руська знать. Люблінська унія 1569 р.: передумови, укладення та наслідки. Соціально-економічне становище українських земель ХІV – ХVІ ст.Конфесійна ситуація в Україні: поділ старої Київської митрополії. Українське православ’я у Великому князівстві Литовському. Укладення Берестейської унії та утворення уніатської церкви.

Тема 6. Козацтво України: походження, становлення і формування в окремий суспільний стан (середина XV – кінець XVI ст.).

Основні теорії походження козацтва. Причини появи та джерела формування козацтва в сучасній історіографії. Перша документальна згадка 1489 р. про козаків на Поділлі. Козацтво як побутове явище. Поширення козацької території. Роль перших козаків у захисті українських земель від татарських вторгнень під проводом прикордонних старост Остафія Дашкевича, Предслава Лянцкоронського, Бернарда Претвича та інших.Освоєння козаками території за дніпровськими порогами й заснування Запорозької Січі: сучасне бачення проблеми. Дмитро Вишневецький та його роль у розбудові Січі й активізації боротьби з Кримським ханством. Томаківська Січ. Державний устрій Запорозької Січі. Демократично-республіканська форма організації. Органи влади. Територія. Чисельність. Елементи державотворення.Створення реєстрового війська у 1568 – 1572 рр. та його реформування королем Стефаном Баторієм 1578 р.

Боротьба козацтва проти татарсько-турецької агресії в 70 – 90-х рр. ХVІ ст. Повстання козаків проти польської влади у 1591 – 1593 рр. під проводом Криштофа Косинського. Залучення українських козаків до антитурецької коаліції європейських держав. Діяльність М.Вакера, О.Комуловича, С.Хлопицького, Е.Лясоти. Семерій Наливайко. Молдавські походи запорожців та наливайківців в 1594 – першій половині 1595 рр. Козацько-селянське повстання Семерія Наливайка. Конфлікти з подільською шляхтою в 1594 р. Військові дії С.Наливайка взимку 1595 – 1596 рр. Державотворчі елементи в діяльності Наливайка.

Тема 7. Україна на шляху до національного визволення в першій половині ХVІІ ст.

Історіографія проблеми.

Участь козаків у війнах за межами України: участь козаків у воєнних діях на території Лівонії в 1601 – 1602 рр., Московської держави 1604 – 1634 рр., у Тридцятилітній війні (1618 – 1648). Воєнні походи запорожців на Кримське ханство і Туреччину у першій чверті ХVІІ ст.Участь козацтва у Хотинській війні 1620 – 1621 рр. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством у 20 – 30-х рр.: Союзницький договір Січі з Кримським ханством у грудні 1624 р. Допомога запорожців кримським ханам у боротьбі за владу в другій половині 20 – 30-х рр.Становлення козацького війська як національних збройних сил.Селянсько-козацькі повстання першої половини ХVІІ ст. Умови “Ординації Війська Запорозького” 1638 р.Причини поразки і значення національного соціального руху першої половини ХVІІ ст.

Посилення польсько-шляхетської влади в Україні у першій половині ХVІІ ст.: Адміністративний устрій. Судова система. Шляхетське всевладдя. Загострення релігійних протиріч. Посилення позицій уніатської і католицької церков в Україні. Боротьба за віру православних духовенства, аристократії, козацтва. Відновлення православної ієрархії в 1620 р. “Статті для заспокоєння руського народу” 1632 р. Митрополит Петро Могила. Невдалі спроби об’єднання українських церков. Культура.

 

Тема 8. Національна революція середини ХVІІ ст.

Історіографія проблеми. Погляди на характер революції сучасних дослідників – В.Борисенка, В. Смолія, В.Степанкова та інших.Підготовка та початок збройного виступу. Рушійні сили повстання. Б.Хмельницький, М.Кривоніс, Д.Нечай, Ф.Джеджалій, С.Мужиловський та інші.Революційний вибух навесні 1648 р.: Битви під Жовтими Водами (5 – 6 травня) і Корсунем (16 травня). Успіхи повстанців на Лівобережній та Правобережній Україні влітку 1648 р.Розгром польської армії під Пилявцями (11 – 13 вересня). Визвольний похід у Західну Україну й визволення етнічної української території. Створення нової Української держави: Нові органи влади і адміністративно-територіальний устрій. Республіканська форма управління. Судова система. Селянське і міщанське самоврядування. Створення національної армії.Буржуазний характер соціально-економічних завоювань.

Військові та дипломатичні здобутки 1649 р. Війна на два фронти, Зборівська битва, Зборівський договір та реакція на нього народних мас. Козацька дипломатія в пошуках надійного союзника в 1650 р, відносини з Молдавським князівством. Битва під Берестечком 1651 р. Успішний наступ литовських військ на Україну і захоплення Києва. Піднесення народної боротьби проти загарбників. Білоцерківський договір 1651 р.Батозька битва 22 – 23 травня 1652 р. і ліквідація умов Білоцерківського договору. Визволення України. Встановлення династичного союзу з Молдавією.Молдавські походи революційної армії в 1653 р. Успішні дії козацької армії в грудні 1653 р. на Поділлі. Жванецьке протистояння.

Дипломатія незалежної держави. Зближення України з Росією. Переяславська рада 8 січня 1654 р. Рішення про об’єднання України з Росією. Умови союзу. “Березневі статті”. Характер дипломатичної угоди України з Росією.

Соціально-економічні зміни в перші роки національно-визвольної війни.

Успіхи українсько-російських військ в Україні, Білорусії та Литві в 1654 – 1655 рр. Поширення влади українського гетьмана на білоруські землі. Перші непорозуміння між Україною і Росією.Відхід Росії від зобов’язань, взятих на Переяславській раді. Прагнення до союзу з Польщею і припинення воєнних дій. Віленське перемир’я 1656 р.Продовження Україною війни з Польщею власними силами. Пошуки нових союзників і загострення відносин з Росією. Поразка Польщі.Смерть Б.Хмельницького.

Тема 9. Геополітичні вектори діяльності козацької старшини (1657 – 1676 рр.).

Гетьманування І.Виговського (1657 – 1659): Спроба групи козацької старшини добитися незалежності України від Росії. Ставлення до цього Запорозької Січі. Українсько-московитська війна 1658 – 1659 рр. Варіанти Гадяцької угоди 1658 і 1659 рр. та її наслідки. Місце Конотопської битви 1659 р. у східноєвропейській історії. Падіння уряду І.Виговського.

Обрання гетьманом Ю. Хмельницького (1659 – 1663 рр.). Переяславські статті 1659 р. Обмеження прав України та реакція на нього козацької старшини. Розкол України на два військові табори. Слободищенський трактат 1660 р.Відхід Правобережної України до Польщі. Спроби гетьманів Ю. Хмельницького і П.Тетері поширити свою владу на Лівобережну Україну в 1660 – 1663 рр.Міжстаршинська боротьба за владу і обрання гетьманом Лівобережної України І.Брюховецького (1663 – 1668 рр.). Московські статті 1665 р. і подальше обмеження прав України.Гетьманування П. Тетері на Правобережжі (1663 – 1665 рр.). Повстання на Правобережжі у 1664 – 1665 рр.Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за відновлення незалежної Української держави (1665 – 1676 рр.): Остаточний відхід Росії від зобов’язань 1654 р. і укладення Андрусівського перемир’я з Польщею 1667 р. Об’єднання двох частин України під булавою П. Дорошенка. Угода П. Дорошенка з Туреччиною 1669 р.Гетьманування Д.Многогрішного (1667 – 1672 рр.). Глухівські статті 1669 р. і поступки царського уряду Україні. Намагання відновити колишні права України. Обрання гетьманом І. Самойловича (1672 – 1687 рр.). Походи російсько-українських військ на Правобережну Україну в 1674 – 1676 рр. Падіння уряду П. Дорошенка.

Відсіч першого та другого Чигиринських походів турецької армії в 1677 – 1678 рр. Гетьманування Ю.Хмельницького на Правобережжі. Передача Росією частини українських земель Туреччині за умовами Бахчисарайського мирного договору 1681 р. Уступка Росією українських земель Польщі за Трактатом про «Вічний мир» 1686 р. Спроби України та Росії відвоювати південноукраїнські землі у 80-х рр. Кримські походи. Усунення з гетьманства І. Самойловича. Обрання І. Мазепи гетьманом (1687 1708). Коломацькі статті 1687 р. Акція Петрика. Перехід України і Росії у масований наступ на Кримське ханство у 90-х рр. Дніпровсько-азовські походи.

Державний устрій і соціально-економічний розвиток України в другій половині ХVІІ ст.

Тема 10.Останні спроби Гетьманщини добитись незалежності чи зберегти автономію в складі Російської імперії.

Історіографія проблеми.

Державна політика гетьмана І. Мазепи. Національно-визвольний рух на Правобережній Україні наприкінці XVII ст. – 1702 – 1704 рр. Встановлення влади лівобережного гетьмана на Правобережжі. Участь козацьких полків у Північній війні 1704 – першої половини 1708 рр. Плани Петра І щодо реорганізації українських полків. Реакція стар­шини на політику російського уряду. Позиція гетьмана І. Мазепи. Перехід І.Мазепи з однодумцями на бік Карла XII. Реакція українського суспільства на цей крок гетьмана. Репресивні дії командування російських військ. Обрання гетьманом І. Скоропадського. Воєнні дії в Гетьманщині у листопаді 1708 – червні 1709 рр.
Зруйнування російськими військами Запорозької Січі. Облога Полтави. Позиція українського населення. Полтавська баталія 27 червня 1709 р. Крах останніх надій мазепинців. Причини невдачі акції І. Мазепи. Смерть гетьмана. Політико-правова оцінка зміни гетьманом І. Мазепою зовнішньо-політичного курсу України.
Спроби українського уряду гетьмана П.Орлика визволити Україну від влади Росії. Намагання української еміграції створити антиросійську коаліцію держав. Законодавча діяльність українського уряду в екзилі. Конституція П.Орлика. Місце українського питання у відносинах європейських країн, Туреччини і Криму з Росією та Польщею в 1712 – 1714рр.

Обмеження влади лівобережного гетьмана. Введення російського адміністративного устрою в 1708 – 1709 рр. Ліквідація гетьманства в 1722 р. П. Полуботок. Перша Малоросійська колегія (1722 – 1727 рр.): склад, функції, місце в системі місцевого адміністративного управління. Різноманітні роботи за межами України. Участь козаків у воєнних діях російської армії.Причини відновлення гетьманства. Реформаторські зусилля гетьмана Д. Апостола (1727 – 1734 рр.). Друга ліквідація гетьманства. «Правління гетьманського уряду» (1734 – 1750). Посилення русифікації українського населення. Проект кодексу законів «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1744). Заснування Олешківської Січі, ізоляція її від України. Повернення козаків на Середнє Подніпров’я.

Пожвавлення автономістичних настроїв козацької старшини у 40-х рр. XVIII ст. Обрання гетьманом України К.Розумовського. Гетьманщина за часів гетьманування К. Розумовського (1750 – 1764 рр.).

Тема 11. Остаточнаінкорпораціяокремих українськихземельдоскладу Російської імперії.

Історіографія проблеми.

Остаточна відміна гетьманства. Створення другої Малоросійсь­кої колегії (1764) та її діяльність. Ліквідація полково-сотенного устрою Слобожанщини і запро­вадження губернсько-провінційного адміністративно-територіаль­ного поділу. Перетворення слобідських полків у регулярні частини російської армії. Створення в 1780 р. Харківського намісництва. Поділ Гетьманщини на намісництва (1781). Ліквідація національних збройних сил України і створення ре­гулярних кавалерійських полків. Запровадження рекрутських наборів. Спроби патріотичних сил відновити автономію Гетьманщини і Слобожанщини під час роботи Комісії по складанню нового Уложення законів (1767 – 1774 рр.).

Створення Нової Січі. Особливості внутрішнього устрою і господарського життя запорозького козацтва. Обмеження царизмом самоврядування, прав і привілеїв запорозького козацтва. Роль запорозьких козаків у російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр. Передумови, причини і ліквідація в 1775 р. Запорозької Січі. Чорноморське козацьке військо. Задунайська Січ. Переселення запорожців на Кубань і створення Кубанського козацького війська.

Анексія Росією Криму. Інкорпорація Північного Причорномор’я і Приазов’я Росією. Російсько-турецька війна 1787 – 1791 рр. та місце в ній України. Політика Росії на здобутих землях. Включення Правобережної України і Західної Волині до складу Російської імперії. Другий і третій поділи Речі Посполитої.

Тема 12. Соціально-економічне та національне становище

українськихземельу ХVІІІ ст.

Історіографія проблеми.

Зрушення у сільському господарстві: зміни у ранговій, приват­ній, церковній, селянській і козацькій земельній власності та земле­володінні. Поширення земельної власності російських вельмож на Лівобережжі, Слобожанщині та Півдні. Зміцнення земельної власності польської шляхти на Правобережній Україні. Поширення мануфактурного виробництва. Розвиток міст. Соціальна структура населення. Зрівняння козацької старшини у правах з російським дворянством. Жалувана грамота 1785 р. Нас­туп царизму на соціальні права козаків. Зменшення кількості селян «вільних» військових сіл. Поширення панщини. Обмеження особис­тих прав селян і остаточне їх закріпачення у 1783 р.

Гайдамацький рух у першій половині XVIII ст.: причини і ха­рактер гайдамацького руху. Гайдамацьке повстання 1734 р. на Пра­вобережній Україні. Розгром польськими військами загонів гайдамаків у 1736 р. Хід, мета і значення повстання 1750 р. Коліївщина: причина, характер, учасники. М. Залізняк, І. Гонта. Ставлення російського уряду до подій Коліївщини. Розгром основних загонів. Придушення виступу і розправа над повстанцями. Рух опришків. Олекса Довбуш.

Еволюція державницької ідеї у другій половині ХVІІІ ст. Суспільно-політичні погляди різних верств українського суспільства. Ідеї Просвітництва. Вплив Великої французької буржуазної революції на суспільно-політичну думку України. Культура України ХVІІІ ст.

Тема 13. Україна в епоху кризи кріпосницької системи та початку національно-культурного відродження в першій половині ХІХ ст.

Історіографія проблеми.

Українські землі в складі Російської імперії. Наслідки нових політико-адміністративних введень: уніфікація управлінської системи. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій. Королівство Галіції і Лодомерії (Володимирії) з ценром у Львові. Буковина (центр м. Чернівці) – окремий округ королівства. Закарпаття під владою автономного Угорського королівства.

Зменшення кількості поміщицьких і зростання чисельності державних селян. Суперечливий характер сільського господарства: розширення посівних площ, занепад господарств селян і поміщиків центральних районів. Погіршення становища державних селян. Криза виробничих відносин між поміщиками і селянами. Переростання середньовічної промисловості в індустріальну: занепад старого виробництва. Торгівля. Формування буржуазії, робітництва та національної інтелігенції.

Періодизація історії України ХІХ ст. в працях О.Оглоблина, І.Лисяка-Рудницького, В.Сарбея та ін. Формування модерної української нації. Особливості українського національного відродження. Становлення українознавства як науки. Роль історичних, етнографічних, фольклорних та інших праць у пробудженні свідомості українців. Формування наукових центрів в українознавстві: складання місцевих, регіональних і національного центрів українознавства.

Національно-духовне піднесення в західноукраїнських землях. Пробудження серед західноукраїнської інтелігенції інтересу до національної історії та мови. Діяльність І.Могильницького, Д.Зубрицького. Роль греко-католицького духовенства в політичному і культурному житті краю. М.Шашкевич і діяльність «Руської трійці». Збірники «Син Руси» (1833), «Зоря» (1834), «Русалка Дністрова» (1836) та їхня роль у пробудженні національної свідомості західноукраїнського населення.

Створення й діяльність масонських лож в Одесі, Києві, Полтаві та інших містах. Причини виникнення дворянського опозиційного руху. Діяльність перших декабристських організацій в Україні. Політичний гурток у Харкові й політизоване вільнодумство в Ніжинській гімназії: декабристські ідеї в діяльності політичного гуртка харківської інтелігенції 1826 – 1827 рр.

Спроби об’єднання польського і українського визвольних рухів у 30хрр. ХІХ ст. Польське визвольне повстання 1830 р., його мета і плани стосовно України.

Сорокові роки ХІХ ст.: новий етап суспільно-політичного руху в Україні.Створення Кирило-Мефодіївського товариства і його склад. М.Гулак, М.Костомаров, В.Білозерський, П.Куліш, Г.Андрузький. та ін. Зміст програмних документів “Статут” і “Книга буття українського народу” (“Закон божий”). Т.Шевченко в українському національному русі.Історико-політичне значення братства.

Поширення ідей європейської революції 1848 р. на громадськість центральних українських земель. Їх відображення у діяльності української інтелігенції. Політизація західноукраїнського національно-визвольного руху під час революції 1848 р., вимога 19 квітня львівських українців до австрійського цісаря. Створення 2 травня Руської ради, місцевих рад та їх завдання. Діяльність польської Ради Народової. Створення 23 квітня Руського собору та його завдання. Слов’янський з’їзд у Празі. Представництво українського населення у першому австрійському парламенті. Створення “Галицько-Руської матиці”. Перехід реакції у наступ проти революційних здобутків 1848 р. Листопадове повстання у Львові. Селянський рух. 1848 р. на Буковині і Закарпатті. А.Добрянський.

Тема 14. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. і соціально-економічний розвиток українських земель другої половини ХІХ ст.

Історіографія проблеми.

Україна у Кримській війні 1853 – 1856 рр. і реакція на неї населення України. «Київська козаччина». Відміна кріпацтва: причини, підготовка проведення реформи та боротьба різних політичних сил у її ході. Основні положення царського маніфесту від 19 лютого 1861 р. і “Загального положення”. Особливості реформи стосовно різних соціальних груп селянства. Проведення реформи 1861 р. у життя: звільнення кріпаків і вплив реформи на становище удільних, державних та інших категорій селян. Вплив реформи на економіку селянського господарства, забезпеченість селян землею у різних регіонах. Зміни в політико-правовому становищі селянства, залежність селянина від громади. Створення в 1861 р. волосного устрою, нерівноправність у ньому різних людей. Фізичні розправи над селянами. Обмеження в праці, сімейній самостійності. Конфлікти між селянами і поміщиками: соціальні конфлікти на селі в ході проведення реформи 1861 р. Хвилювання селян у 70-х рр. Селянські виступи у 80 – 90-х рр. XIX ст.

Реформи 60 – 70-х рр. Земська реформа 1864 р. Судова реформа 1864 р. Реформування освіти за “Положенням про народні школи” 1864 р. Реформа вищої школи 1868 р. Міська реформа 1870 р. Військова реформа 1874 р. Вплив реформ на господарське піднесення Східної України.

Розвиток залізничного та іншого транспорту, створення і розширення залізничної мережі. Завершення в 60 – 70-х рр. промислового перевороту. Збільшення кількості і розвиток міст та зростання чисельності міського населення. Особливості торгівлі. Розвиток кредитної і банківської систем. Структура внутрішньої торгівлі. Зовнішня торгівля. Кооперативний рух. Економічне становище Галичини, Буковини і Закарпаття: відміна панщини, зміни у землеволодінні, землеробстві й характері робочої сили. Становище на транспорті. Промислова відсталість Західної України.

Зміни у соціальній та національній структурі української нації другої половини ХІХ ст. Загальна чисельність і соціальний склад населення: формування та вплив національної буржуазії на економіку України. Формування інтелігенції. Національні меншини: чисельний склад, розташування, соціальне місце в суспільстві росіян, поляків, євреїв, білорусів, німців та інших меншинМіграція українського населення в межах Російської імперії: причини, переселення українців у Північне Причорномор’я, Поволжжя, Північний Кавказ, Казахстан, Середню Азію. Освоєння українцями Сибіру і Далекого Сходу. “Зелений клин”. Кількість переселенців. Трудова еміграція українців на американський континент: переселення українців у Бразилію, Аргентину, Уругвай, Венесуелу та інші країни Латинської Америки. Українські емігранти у США і Канаді.

Тема 15. Активізація суспільно-політичного та національного життя в

Україні другої половині ХІХ ст.

Історіографія проблеми.

Місце української громади Петербурга в загальногромадівському русі. Журнал Заснування і напрям роботи журналу “Основа” (1861 – 1862 рр.). Перший етап громадівського руху (рубіж 50 – 60-х – друга половина 60-х рр.): початок громадівського руху. “Хлопомани”. Арешти Чубинського, братів Рильських та інших громадівців. Валуєвський циркуляр 1863 р. про переслідування української мови. Спад громадівського руху. Другий етап громадівського руху (кінець 60-х – початок 90-х рр.): відновлення і характер громадівського руху. Участь громадівців у відкритті колегії Г.Галагана, створенні історичного товариства “Нестора-літописця”, відкритті Південно-Західного відділу Російського географічного товариства та в інших громадсько-політичних акціях. Діяльність М.Драгоманова. Заборона українського слова Емським указом 1876 р. Активізація громадівського студентського руху в 90-х рр.: створення і діяльність “Братства тарасівців”. Земська опозиція у 80-х рр.

Народолюбство. Народницький рух у 1871 – 1878 рр.: гуртки “чайківців”. “Ходіння у народ”. Діяльність “Землі і волі”. Діяльність “південних бунтарів” та “чигиринська змова” 1877 р. Перехід землевольців до політичного терору та масовий наступ на них уряду. Рух радикалів-демократів (народників) у 1879 – 1889 рр.: розпад організації “Земля і воля” на “Народну волю” і “Чорний переділ”. Діяльність народовольських та чорнопередільських організацій. Поширення марксизму і зародження соціал-демократизму: поширення в Україні праць К.Маркса і Ф.Енгельса.

Еволюція державного устрою Австрійської імперії: скасування конституції 1849 р. Становище Галичини в складі Австрійської імперії до 1860-х рр. Становище Галичини згідно “Федеративної конституції” 1860 р. Державний устрій імперії за Конституцією 1867 р. та місце у ній Галичини.

Суспільно-політичний рух: зміст і форми діяльності москвофілів Ю.Романчук і відродження народовського руху. Зміст і форми діяльності народовців. Русько-українська радикальна партія (1890). Українська соціал-демократична партія (1899). Перенесення центру національного руху на західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст. Громадсько-політична діяльність І.Франка, М.Павлика, О.Терлецького. Створення УРДП (1890). «Нова ера» - її ініціатори і провідники. «Новий курс» А.Вахнянина і О.Барвінського. Сеймові вибори 1895 р. «Криваві беденівські вибори» 1897 р. і загострення українсько-польського протиріччя. «Україна irredenta» Ю.Бачинського та її значення. Створення «Католицького русько-народного союзу», РУСДП та УНДП (1899). «Руська Рада» - важливий осередок українства на Буковині. Діяльність С.Смаль-Стоцького і М.Василька. Здобутки буковинських українців у боротьбі за місця в сеймі і парламенті. Масова мадяризація українського населення Закарпаття. О.Духнович. Засилля москвофільства в краї. Початки діяльності Ю.Жатковича і А. Волошина.

Тема 16. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій: особливості соціально-економічного та політичного розвитку

(1900 – 1917 рр.). Україна в роки Першої світової війни

Історіографія проблеми.

Україна в державно-політичній структурі Російської та Австро-Угорської імперій. Особливості економічного розвитку українських земель в складі імперій. Формування станів і соціальна стратифікація населення України, складання національної буржуазії і становлення підприємництва.Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.

Українські політичні партії в підросійській Україні. Їх програмні вимоги та боротьба за національне визволення українського народу. «Самостійна Україна» М. Міхновського. Заснування РУП (1900 р.) і її розкол. Діяльність УНП, «Спілки», УСДРП, УРДП, інших українських політичних об’єднань. Діяльність в Україні загальноросійських політичних партій. Опозиційний рух інтелігенції, студентської та учнівської молоді.Політичне життя Західної України. Діяльність українських і польських політичних партій. Українські фракції в австрійському парламенті та Галицькому сеймі. Зростання українських організацій в Галичині (“Січ”, “Сокіл”, “ Пласт”). Основні політичні угрупування: Національно-демократична партія; Соціал-демократична партія; Католицько-руський союз.

Революційні події в 1905 – 1907 рр.: виступи солдатів, моряків, робітників, селян, інтелігенції, студентів, учнівської молоді. Вплив революції на активізацію національно-визвольного руху: зародження масової української преси. Видавнича діяльність. Створення "Просвіти", українських клубів тощо. Українська думська громада у І та ІІ Державних думах: її політична платформа – автономія України. Українські фракції в австрійському парламенті та галицькому сеймі. Столипінський політичний режим і зміни в економіці та суспільних відносинах у 1911 – 1914 рр. Столипінські реформи. Аграрна політика Столипіна. Її економічні і політичні наслідки. Суспільні рухи в Україні у 1910 – 1914 рр. Українське питання у ІV Державній думі. Шевченківський ювілей 1914 р. та його заборона. Українські політичні партії напередодні Першої світової війни.

Україна в роки Першої світової війни (1914 – початок 1917 рр.). Причини, початок і характер Першої світової війни: Україна в планах різних військово-державних блоків. Головні воєнні дії на Південно-Західному фронті у 1914 р. Хід воєнних дій у 1915 – 1916 рр. на території України. Участь у воєнних діях легіону Українських січових стрільців. Розстановка суспільно-політичних сил в українському національному русі: діяльність революційної соціал-демократії в роки війни. Переслідування царизмом українського національно-визвольного руху. Спілка Визволення України. Головна Українська рада. Репресії російського та австро-угорського урядів проти українського населення західноукраїнських земель. Вплив війни на соціально-економічні та національно-культурні процеси в Україні.

Тема 17. Українська революція 1917 – 1921рр.

Історіографія Української революції 1917 – 1921 рр.

Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Утворення Української Центральної Ради, її національний, соціальний та партійний склад. М.Грушевський. Піднесення національно-визвольного руху: природа, характер, рушійні сили. Початок українізації армії. І Український військовий з’їзд. Створення Генерального військового комітету. І Універсал Центральної Ради (10 червня 1917 р.). Створення Генерального секретаріату. Його склад, функції. В.Винниченко. Комітет Центральної Ради (Мала Рада). ІІ Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 р.). Формування збройних сил Української Центральної Ради. Спроба проголосити повну державну самостійність України українськими націоналістами-самостійниками. Поразка самостійників-націоналістів. Більшовики і український національно-визвольний рух. З’їзд “поневолених народів” Росії у Києві (21 – 28 вересня 1917 р.). Вплив Жовтневого перевороту в Петрограді на Україну. ІІІ Універсал (7 листопада 1917 р.). Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Ультиматум Раднаркому Росії Українській Центральній Раді. Війна Радянської Росії проти УНР. І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні. Народний секретаріат. Його склад. Є.Бош. Радянська державність. ЦВК Рад України. Ю.Медведєв.

Проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР. ІV Універсал (22 січня 1918 р.). Активізація більшовиками збройної боротьби проти УНР. Героїка і трагедія під Крутами. Вихід УНР на міжнародну арену. Підписання Брест-Литовської угоди УНР з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією. Мирний договір РРФСР з країнами німецько-австрійського блоку. Початок наступу німецьких та австро-угорських військ на Україну. ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад (березень 1918 р.) та його рішення. Створення ЦВК Рад України Надзвичайного комітету оборони. Донецько-Криворізька республіка (ДКР). Соціально-економічна політика українського уряду. Статут про державний устрій, права і вольності УНР. Конституція УНР (29. 04. 1918 р.). Політичний крах Центральної Ради.

Українська держава за геть манування Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.). Утворення “Української народної громади”. З’їзд Земельних власників України. Проголошення П.Скоропадського гетьманом України. Відмінність Української держави від УНР. Внутрішня політика П.Скоропадського. Політичні партії і гетьманський режим. Збройні сили Української держави. Плани створення регулярної армії. Проблема Чорноморського флоту. Соціально-економічна політика уряду. Відновлення права приватної власності на землю. Національно-культурна політика. Спроба створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Зовнішньополітичний курс Української держави. Відносини з РРФСР. Проблема українських кордонів. Бессарабське питання. Стосунки України і Румунії. Кримське питання та його врегулювання. Дипломатична боротьба з Польщею за Холмщину і Підляшшя. Міжнародні зв’язки України: Визнання Української держави. Взаємовідносини з Четвертним союзом. Позиція Антанти щодо Української держави. Білогвардійці й українська державність: розстановка політичних сил влітку 1918 р. Утворення міжпартійного опозиційного блоку “Український національний союз” (УНС). Відречення гетьмана від гасла самостійності України. Крах гетьманського режиму.

Утворення Директорії, її склад. Перехід основних сил гетьманської армії на бік Директорії. Офіційне відновлення УНР. С.Петлюра, В.Винниченко. Відносини Директорії з Антантою. Інтервенція країн Антанти на півдні України. Боротьба проти антантівських військ.Внутрішня політика Директорії. Директорія і українські політичні партії. Проголошення Акту соборності українських земель 22 січня 1919 р. Трудовий конгрес України. Трудові ради селянських і робітничих депутатів. “Збільшовичення” військ Директорії. Січові стрільці. Друга війна Радянської Росії проти УНР. Проголошення Тимчасового робітничо-селянського уряду України 28 листопада 1918 р. Оголошення Директорією війни Радянській Росії 16 січня 1919 р. Наступ радянських військ. Захоплення ними Києва 5 лютого 1919 р.Війна українських армій на два фронти – проти денікінців і більшовиків на Правобережжі. Об’єднання Армії УНР і УГА. Взяття Києва. Війна армії УНР з Денікіним. Махновці в денікінському тилу. “Чотирикутник смерті”. Наростання внутрішньої нестабільності УНР. Ліквідація українсько-білогвардійського фронту. Листопадова катастрофа 1919 р. Союз С.Петлюри і Ю.Пілсудського. Варшавська угода 1920 р. Перший зимовий похід Армії УНР по тилах більшовицьких військ і денікінців. Дії петлюрівських військ під час радянсько-польської війни (1920 р.). Ліквідація опору патріотичних сил на Правобережжі. Перехід армії УНР через Збруч на територію Польської держави. Продовження партизанської боротьби. Завершення Української революції. Ризький мирний договір Польщі з РРФСР і УСРР 18.03.1921 р. Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) 1921 р.

Встановлення радянської влади в 1919 р. Головні напрями державотворення. Утворення Раднаркому. Х.Раковський. Ревкоми. Комбіди. Ради. Прийняття Конституції УСРР. Конституційне оформлення радянської влади в Україні. Політика воєнного комунізму. Селянські повстання проти більшовицького режиму. Н.Махно, М.Григор’єв, Зелений (Д.Терпило). Розклад Червоної армії, падіння радянської влади. Причини поразки більшовиків в Україні в 1919 р.Боротьба радянських військ з білогвардійськими арміями Денікіна в Україні. Денікінський окупаційний режим в Україні. Ліквідація національно-культурних завоювань українського народу. Розгром білогвардійських військ.

Західноукраїнська Народна Республіка.Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР. Розпад Австро-Угорщини. Листопадова національно-демократична революція (1918 р.). Створення у Східній Галичині Української Національної Ради 18 жовтня 1918 р. Проголошення ЗУНР 13 листопада 1918 р. Є.Петрушевич. Створення Української Галицької Армії (УГА). Війна з Польщею. Окупація нею українських земель. Загарбання Буковини і Хотинщини Румунією. Хотинське повстання 28 січня 1919 р. у Північній Буковині. Включення Закарпаття до Чехословаччини. Західноукраїнське питання на міжнародній арені.

Проголошення акту злуки УНР та ЗУНР. Відносини між УНР і Західною областю УНР (ЗО УНР). Державний лад ЗУНР: вищі органи влади і управління, місцеві органи влади. Законодавча діяльність ЗУНР. Причини падіння ЗУНР.

 

Тема 18. Політичний і соціально-економічний розвиток радянської України в 1920 – 1930-х рр.

Історіографія проблеми.

Відновлення УСРР у 1920 р. Державне і господарське будівництво. Більшовицький тоталітарний режим. Партія більшовиків і ради та профспілки.

Незалежність Радянської України: форма і суть. Ліквідація багатопартійності та встановлення однопартійності в Україні. Поглинення боротьбистів. В.Блакитний, О.Шумський. КП(б)У та інші політичні партії. Посилення воєнно-комуністичних тенденцій. Аграрна політика більшовиків. Продрозкладка 1920 р. Боротьба селян проти конфіскації хліба. Утворення комітетів незаможних селян (КНС) та їх функції. Радянсько-польська війна та участь в ній українців. Наступ радянських військ на Варшаву. Діяльність Галревкому. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920 р.).

Міжнародне становище УСРР на початку 20-х рр. Зовнішня політика та міжнародні угоди УСРР. Внутрішне становище УСРР. Соціально-економічний розвиток республіки. Україна в плані ГОЕЛРО. Голод 1921 – 1923 рр. Міжнародна допомога голодуючим.

Запровадження нової економічної політики. Суть і значення НЕПу. Пожвавлення економічного життя у промисловості. Відбудова сільського господарства. Створення єдиної системи кооперації. Соціальні наслідки аграрних перетворень. Згортання НЕПу в 1927 – 1928 рр.

Взаємовідносини Української СРР з РРФСР та іншими радянськими республіками. Договірна федерація. Договір між РСФРР та УСРР від 28 грудня 1920 р. Утворення СРСР і подальше обмеження суверенітету УСРР. Союзний договір від 30 грудня 1922 р. Затвердження першої Конституції СРСР (січень 1924 р.). Затвердження нового тексту Конституції УРСР. Політичне життя в республіці в 20-х рр. Політичні партії, їх еволюція. Встановлення політичної монополії КП(б)У. Сприяння керівництва України у досягненні Й.Сталіним лідерства в партії і державі. Бюрократизація партійно-державних та господарсько-управлінських структур.

Українізація. Її суть, причини, наслідки. Створення умов для національно-культурного розвитку національних меншин. Проведення Л.Кагановичем сталінської національної політики в Україні. Націонал-комунізм. Поява міфу про націонал-ухильництво. Розправа з О.Шумським. Кампанія проти М.Хвильового та М.Волобуєва. Проблема народної освіти. Будівництво радянської школи. Ліквідація масової неписьменності і перехід до загальної обов’язкової початкової освіти.

Всеукраїнська академія наук (ВУАН). Повернення М.Грушевського. Приїзд з еміграції інших діячів культури. Партійний і державний контроль в сфері науки. О.Богомолець, М.Василенко, М.Гамалій, Д.Заболотний, Ю.Кондратюк, М.Стражеско, Д.Яворницький та інші. Особливості відродження української літератури і мистецтва. Уніфікація творчих організацій, спілок, угрупувань і мистецьких течій. Ідеологізація художньої творчості. М.Вороний, П.Тичина, М.Хвильовий, Г.Верьовка, І.Їжакевич, М.Бойчук, Л.Курбас, Д.Ревуцький, Б.Лятошинський та інші. Становище церкви. Створення УАПЦ (жовтень 1921 р.). Митрополит Василь Липківський.

Україна на етапі утвердження тоталітарного режиму (1929 – 1939 рр.). Господарська і суспільно-політична криза кінця 20-х рр. Відмова від НЕПу і перехід до адміністративно-командних методів управління. Політична боротьба щодо шляхів і методів здійснення індустріалізації. Створення монопольно-державної економіки СРСР. Напівколоніальний характер економіки України. Репресії проти господарників і спеціалістів. Шахтинська справа. Українське село наприкінці 20-х рр. Поворот до соціальної колективізації. Проблема “куркуля”. Перша хвиля експропріації селянських господарств. “Ліквідація куркульства як класу. Масові репресії на селі.

Голодомор 1933 – 1933 рр. Зимові хлібозаготівлі 1931 – 1932 рр. Замовчування становища в сільському господарстві. Поставки хліба за кордон. Голодомор в Наддніпрянщині і Західна Україна. Позиція країн Заходу стосовно голодомору в УРСР. Національно-політичні аспекти голодомору. Соціально-демографічні наслідки голодомору. Колгоспи в системі командної економіки. Припинення політики комуністичного штурму. Скасування продрозкладки. Політвідділи МТС, колгоспів і радгоспів. Хлібопостачання колгоспного селянства у роки другої п’ятирічки. Підсумки і наслідки.

Соціальна структура населення УРСР. Національний склад населення України. Демократизація суспільства: міфи і реальність. Завершальний етап формування тоталітарно-бюрократичної системи. Нова Конституція СРСР і УРСР. Конституційно-правове оформлення тоталітарного державного ладу України. Централізаторська лінія в національному житті. Злочини Сталіна проти українського народу. Кампанія проти М.Скрипника. Згортання політики коренізації. Запровадження в школах України обов’язкової російської мови. Уніфікація навчальних програм. .Масові репресії проти діячів науки і культури, судові процеси над міфічними організаціями “Спілка визволення України” (СВУ), “Український національний центр” (УНЦ), “Українська військова організація” (УВО), “Блок Українських націоналістичних партій” та іншими. Особливості розвитку літератури, мистецтва, музики та театру. “Розстріляне відродження”: М.Хвильовий, М.Яловий, Г.Косинка, М.Куліш, Л.Курбас, Є.Плужник, О.Бургард, І.Багряний, В.Підмогильний, Б.Антоненко-Давидович, У.Самчук, І.Ірчак, О.Досвітній та інші. Суперечності у мистецтві. Новий етап у музичному житті. Театр. Образотворче мистецтво і кіномистецтво. Деформуючий вплив культу особи на розвиток ідеології і культури. Держава і релігійні об’єднання. “Антирелігійний фронт класової боротьби”. Становище церкви в Україні. Заборона УАПЦ.

Тема 19. Західноукраїнські землі в 1920 – 1930-ті рр.

Історіографія проблеми.

Політико-правовий статус Західної України, Північної Буковини і Закарпаття під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини. Соціально-економічне становище Західної України в умовах окупації. Масове безробіття. Страйкова боротьба в селах і містах. Становище української інтелігенції. Демонстрації протесту. Пацифікація 1930 р. Режим санації. Друга хвиля еміграції українців в Америку, Африку та Австралію. Суспільно-політичне життя. Діяльність політичних партій та їх програми. Представництво політичних партій у парламенті.

Створення Української військової організації (УВО) (1920 р.). Є.Коновалець. І Конгрес українських націоналістів (28 січня – 3 лютого 1929 р.). Створення Організації українських націоналістів (ОУН). Її програма та організаційна структура. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов. Основні ідеї праці "Націоналізм" (1926 р.). ОУН і революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях (В.Тимчий-Лопатинський, Б.Кравців, Ю.Голованівський, Б.Гнаткович, Б.Кордюк, С.Бандера, Л.Реберт, І.Тураш). Політичні процеси проти членів ОУН. Еміграція провідних представників західноукраїнської інтелігенції до УРСР в період українізації та їх загибель (М.Лозинський, А.Крушельницький, С.Рудницький). Культурно-просвітницький рух. Економічні, профспілкові, спортивні і дитячі товариства ("Сокіл", "Луг"). Їх діяльність. Освіта. Товариство "Просвіта". Греко-католицька церква на західноукраїнських землях. Митрополит А.Шептицький.

Українські землі під Румунією. Розселення. Румунізація українського національно-культурного життя. Націоналістичний рух (І.Григорович, О.Зибачинський, Д.Квітковський).

Українські землі під владою Чехословаччини. Розстановка політичних сил. Мюнхенська змова чотирьох держав (1938 р.) і доля Закарпаття. Спроба розбудови карпатсько-української держави (А.Бродій, А.Волошин). "Карпатська Січ". Воєнна окупація Закарпаття Угорщиною. Проголошення самостійності Карпатської України.

Західнокарпатська література. Письменники: С.Тудор, П.Козанюк, І.Вільде, Тарін. Музика. Композитори: С.Людкевич, М.Колесса, А.Кос-Антольський та інші.

Тема 20. Україна в роки Другої світової війни (19391945 рр.)

Історіографія проблеми.

Загострення міжнародних відносин. Характер дипломатії Сталіна та Гітлера. Українське питання в міжнародній політиці напередодні війни. Початок Другої світової війни. Україна в геополітичних планах Сталіна і Гітлера. Карпатська Україна. Возз’єднання західноукраїнських земель з радянською Україною. Сталінський режим на західноукраїнських землях. Ставлення населення західно-українських земель до радянської влади. Міжнародне значення об’єднання українських земель в одній державі. Напад гітлерівської Німеччини на СРСР. Оборонні бої Південно-Західного і Південного фронтів. Оборона Києва. Мобілізація сил і засобів республіки на відсіч гітлерівської агресії.

Діяльність організації українських націоналістів (1939 – 1941 рр.). Розкол в ОУН та продовження боротьби з окупаційним режимом. Проголошення ОУН відновлення української державності (30 червня 1941 р.) та її лікцвідація гітлерівцями. Початок підпілля та боротьба ОУН проти німців. Характер діяльність ОУН. Створення та діяльність Української повстанської армії (УПА): А.Мельник, С.Бандера.

Воєнні дії взимку, навесні і влітку 1942 р. Катастрофи радянських військ під Харковом та в Криму. Невиправдані втрати Червоної Армії. Героїчна оборона Севастополя. Нацистський окупаційний режим в Україні: адміністративний устрій окупованих територій. Розграбування гітлерівцями національних багатств України. Політика геноциду. Примусове вивезення українців на роботу до Німеччини.

Радянський партизанський рух. Підпілля в тилу німецьких військ. Партизанські краї і зони. Створення радянського українського штабу партизанського руху. Рейди партизанських загонів і з’єднань. Взаємодія підпілля і партизанських загонів з регулярними військами. С.А.Ковпак, М.І.Наумов, О.М.Сабуров, О.Ф.Федоров.

Визволення України від гітлерівських окупантів. Завершення Другої світової війни.Корінний перелом у ході війни. Початок визволення українських земель. Звільнення Донбасу і Лівобережної України. Битва за Київ. Корсунь-Шевченківська операція.Завершення визволення України в 1944 р. Визволення західних областей України і Закарпаття. Початок відбудови господарства республіки. Реевакуація виробничих і людських ресурсів в Україні. Відбудова промисловості, транспорту, сільського господарства, закладів культури та освіти.Наука і культура у воєнні роки.

Українська РСР на міжнародній арені: участь України у заснуванні і роботі ООН. Політичний і економічний статус республіки в світовому співтоваристві. Вирішення питання кордонів УРСР: входження Закарпатської області до складу Української республіки. Боротьба УПА проти Червоної Армії. Ідейно-політичне та воєнне протистояння на західноукраїнських землях. Завершення Другої світової війни.

Тема 21. Суспільно-політичне та економічне життя в Україні

1946 – 1985 рр.

Історіографія проблеми.

Українська РСР у повоєнні роки. Суспільно-політичне становище. Новийвиток репресій (1946 – 1950 рр.).Україна на міжнародній арені: врегулювання територіальних проблем. Операція "Вісла". Розвиток економічних і культурних зв’язків з сусідніми країнами. Інтеграція західних областей в систему економіки республіки. Адміністративні реформи в галузі управління сільським господарством республіки та їх наслідки. Відновлення матеріально-технічної бази сільського господарства: господарське зміцнення колгоспів, радгоспів та МТС; забезпечення їх кадрами механізаторів та фахівців аграрного виробництва; нееквівалентний обмін між містом і селом. Матеріальний рівень життя населення: голод 1946 – 1947 рр. Скасування карткової системи постачання. Відбудова житлового фонду та комунального господарства. Розширення державної та кооперативної торгівлі.

Встановлення тоталітарного режиму у західних областях УРСР. Боротьба ОУН – УПА проти Радянської влади: репресивні дії державних каральних органів. Депортації населення західних областей. Львівський церковний собор 1946 р. і ліквідація греко-католицької церкви. Остаточний розгром УПА на початку 50-х років. Р.Шухевич (генерал Чупринка). Втрати українського народу в ході визвольних змагань з тоталітарною системою.

Культура: проблеми відновлення вищої і середньої освіти. Наука: відновлення репресій проти діячів культури і науки. Кампанії проти "націоналізму" та "космополітизму".

Політична боротьба після смерті Й. Сталіна: невдала спроба Л. Берії використати Україну в своїх політичних планах. Початок десталінізації. Участь українських політв’язнів у повстаннях в радянських концентраційних таборах (1953, 1954 рр.) Спроби демократизації суспільного життя республіки. Реабілітаційні процеси. О.І.Кириченко. ХХ з’їзд КПРС. Заходи по подоланню культу особи Сталіна. Політична "відлига". Пошук подальших шляхів демократизації суспільства, соціально-політичного і економічного прогресу. Передача Криму до складу Української РСР.

Аграрні реформи та їх незавершеність: участь української молоді в освоєнні цілинних земель. Перебудова систем управління господарським комплексом. Раднаргоспи. Індустріальний розвиток західноукраїнських земель. Протиріччя між госпрозрахунковими виробничими відносинами і командно-адміністративною системою.

Роль і місце "шестидесятників" в суспільно-політичному житті УРСР: клуби творчої молоді. Л.Танюк, М.Косів, А.Агарська, Л.Костенко, І.Драч, В.Симоненко, І.Світличний та ін.

Наростання застійних явищ та криза тоталітарної системи (друга половина 60 – початок 80-х рр.).Українська РСР на міжнародній арені: характерні особливості планової і ринкової економіки країн світу в умовах третього (технологічного) етапу науково-технічної революції (НТР).

Об’єктивна необхідність переходу економіки республіки на інтенсивний шлях розвитку економіки і соціальної сфери: недовершеність економічних (1965 – 1967 рр.) і адміністративно-господарських (1979 р.) реформ. Наростання застійних явищ в соціальному і політичному розвитку республіки: формування механізму гальмування, посилення кризових тенденцій у суспільстві. Відставання і нерішучість у розробці заходів по подоланню негативних явищ в економіці, соціально-політичному житті суспільства, розвитку науки і культури, вирішення міжнаціональних проблем В.Щербицький, В.Маланчук. Визрівання в суспільстві розуміння необхідності радикальних змін.

Деформований розвиток сільського господарства: створення міжколгоспного і агропромислового комплексів. Хімізація. Шефська допомога міста селу. Продовольча програма. Зниження темпів приросту сільськогосподарської продукції. Зміни чисельності і соціальної структури населення. Життєвий рівень народу.

Суспільно-політичне життя: Конституція СРСР (1977 р.)та Конституція УРСР (1978 р.). Невідповідність реального життя принципам комуністичної ідеології та моралі. Підпорядкування Рад, партійних, профспілкових та комсомольських організацій диктату партійно-бюрократичного апарату. Неосталінізм. Визрівання опозиції авторитарно-комуністичній державності: переслідування владою неорганізованої опозиції, "дисидентів"-носіїв ідеї створення української суверенної державності. "Українська Гельсінська Група" (УГГ): М.Руденко, О.Тихий, Л.Лук’яненко, М.Матусевич. Закордонне представництво УГГ. П.Григоренко, Л.Плющ, Н.Строката. Репресії проти інтелігенції. Г.Снігерьов, В.Івасюк, Ю.Бадзьо, Ю.Литвин, З.Красівський, В.Стус, В.Чорновіл, О.Шевченко, М.Горинь. Боротьба з "українським націоналізмом". Кризові явища в галузі законності і правопорядку.

Суперечливість духовного життя суспільства: реформа системи освіти та проблеми її реалізації. Наука, література і мистецтво. Здобутки української діаспори. Вчені, художники, музиканти та презентація ними української культури в світовому процесі.

Тема 22. Україна на шляху національно-державного відродження та

незалежності (1986 – 2014 рр.)

Історіографія проблеми.

Українська РСР в роки "перебудови" (квітень 1985 – 1991 рр.).Об’єктивна необхідність перебудови суспільства. Курс на оновлення соціалізму в СРСР. Особливості процесу "перебудови" в Україні.

Українська РСР на міжнародній арені: нове політичне мислення в міжнародних відносинах. Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. УРСР в ООН. Розширення зв’язків України з зарубіжними країнами. Взаємозв’язки і співробітництво між УРСР і українською діаспорою. Створення Міжнародної асоціації україністів (МАУ) і Республіканської асоціації україністів(РАУ) та їх діяльність.

Соціально-економічне становище республіки: економічна реформа та її реалізація. Реформа ціноутворення. Перехід до ринкової економіки. Чорнобильська катастрофа (квітень 1986 р.), її причини, наслідки та уроки. Нові напрямки аграрної політики. Розвиток нових форм господарювання на селі. Загострення продовольчої проблеми. Декларативність пріоритетності розвитку соціальної сфери. Розбалансування споживчого ринку. Дефіцит державного бюджету. Ріст цін та інфляція. Зниження життєвого рівня населення.

Розвиток демократії і гласності. Зростання політичної активності трудящих. Створення і діяльність нових громадських організацій, товариств. Народний Рух України – виникнення, діяльність, трансформація. Початок формування багатопартійності. Лідери партій, програми та друковані органи.

Політична реформа. Курс на підвищення ролі Рад у суспільстві. Вибори Верховної Ради УРСР та місцевих Рад народних депутатів (березень 1990 р.). Діяльність Верховної Ради нового скликання. Парламентська боротьба: "Група 239" та "Народна Рада". Параліч виконавчої влади. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Урядова криза. УСС-СУС. СНУМ. Жовтневий страйк 1991 р. студентської молоді в Києві.

Зростання національної самосвідомості людей. Посилення почуття національної гідності і любові до свого краю. Заходи по вдосконаленню міжнаціональних відносин. Реставрація Кримської РСР та проблеми півострова. Проблема українізації та визначення статусу української мови. "Закон про мови Української РСР" та його реалізація. Зміни в ставленні держави до церкви. Міжконфесійний конфлікт.Спроба державного перевороту 19 – 21 серпня 1991 р. у СРСР та його наслідки. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.). Його історичне значення.

Україна в умовах незалежності (серпень 1991 – 2013 рр.).Крах тоталітарної держави СРСР: реформа виконавчої влади України. Введення інституту президентства. Референдум народу на підтримку Акту проголошення незалежності України та обрання Президента республіки 1 грудня 1991 р. Л.М.Кравчук.Динаміка політичного життя. Диференціація Народного Руху та політичних партій: від опозиції до підтримки стратегічної лінії президентської влади на консолідацію суспільства під гаслом побудови суверенної держави. Політичний плюралізм як основа діалектичного розвитку України. Створення інституту Адміністрації президента та його трансформація від Державної думи до Соціально-економічної ради Президента України. Ефективність його роботи у структурі державної влади республіки. "Нова Україна" та її погляди на перспективи розвитку республіки. Жовтнева 1992 р. криза уряду. Кабінет міністрів Л.Кучми, його концепція реформування України. Підсумки діяльності Верховної Ради. І.Плющ.

Суспільно-політичне та культурне життя республіки: всесвітній форум українців у Києві. Робота уряду УНР в екзилі та передача повноважень своєї президентської влади М.Плав’юком Президенту України Л.Кравчуку. Історичне значення консолідації української діаспори з народом республіки. Вибори до Верховної Ради України 27 березня та органів місцевої влади 26 червня 1994 р. Нові органи законодавчої та виконавчої влади республіки, їх структура і діяльність. Політичні групи і фракції. Обрання президентом України Леоніда Кучми. Спроби проведення реформ. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. Святкування 5-ї річниці незалежної України.

Особливості виборчих кампаній в Україні. Розвиток державної та політичної системи в Україні (1998 – 2008 рр.). Помаранчева революція 2004 р. Особливі тенденції трансформування багатопартійності в Україні. Реформування системи управління. Соціально-економічний розвиток: досягнення та прорахунки.

Місце та роль України в сучасному геополітичному просторі. Зовнішня політика України на сучасному етапі та її роль в світовому процесі. Набуття без’ядерного статусу. Входження України до Ради Європи.

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку України (2010 – 2014 рр.). Суспільно-політичні трансформації в Україні. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. Революція гідності. Українсько-російське протистояння. Становище культури за умов незалежності.


Рекомендована література

Узагальнюючі праці:

$11.            Борисенко В. Курс української історії. – К., 1998.

$12.            Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60 – 90-х років ХІХ ст. (видання друге). – К., 2011.

$13.            Борисенко В., Бульвінський А., Візер С. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. – К., 2006.

$14.            Борисенко В., Візер С. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст. – К., 2010.

$15.            Борисенко В.Й., Телегуз І.О. Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії. – К., 2012.

$16.            Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Львів, 1996.

$17.            Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. – К., 1996.

$18.            Грушевський М. Історія України-Руси: В 11-ти т. – К., 1991 – 1998.

$19.            Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

$110.        Дорошенко Д. Нариси історії України: В 2-х т. – К., 1991.

$111.        Залізняк Л. Стародавня історія України. – К., 2012.

$112.        Економічна історія України: історико-економічне дослідження в 2-х томах. – К., 2011. – Т. 1 – 2.

$113.        Іванова Л. Г. Національна ідея в українській суспільно-політичній думці (І половина ХІХ століття). – К., 2010.

$114.        Іванова Л.Г., Доценко О.Г. Український суспільно-політичний рух у другій половині XIX ст. – К., 2010.

$115.        Іванова Л.Г., Доценко О.Г. Сорокові роки ХІХ ст.: новий етап суспільно-політичного руху в Україні. – К., 2013.

$116.        Історія українського селянства. В 2-х т. – К., 2006. – Т. 1. – 2.

$117.        Історія української культури. В 5-ти т. – К., 2001 – 2011. – Т. 1 – 5.

$118.        Історія русів (український переклад І. Драча). – К., 1991.

$119.        Історія України в особах: ХІ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

$120.        Історія України в особах: ХІХ–ХХ ст. – К., 1995.

$121.        Історія України / під заг. ред. В. Смолія. – К., 2000.

$122.        Історія України: нове бачення: В 2-х т. – К., 1995–1996.

$123.        Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990.

$124.        Культура і побут населення України. – К., 1993.

$125.        Історія українського козацтва: Нариси у двох томах / відп. ред. В. Смолій. – К., 2006 – 2007. – Т. 1 – 2.

$126.        Нариси історії української революції 1917 – 1921 рр. – К., 2011 – 2012. – Кн. 1 – 2.

$127.        Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах / гол. ред. В. Борисенко. – К., 2011.

$128.        Україна крізь віки: У 15-ти т. – К., 1997 – 1999.

$129.        Шевчук В., Тараненко М. Історія української державності. – К., 1999.

$130.        Яковенко Н.Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005.

Література до тем:

Тема 1. Первісне суспільство та ранньодержавні утворення

на території України.

$11.Античные древности Северного Причерноморья. – К., 1988.

$12.     Бережинський В. Військова організація і воєнне мистецтво скіфів. – К., 1994.

$13.     Бунятян К., Мурзін В., Симоненко О. На світанку історії // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т.1.

$14.     Відейко М. Трипільська цивілізація. – К., 2002.

$15.     Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кін. VII ст. до н.е. – п. пол. VI ст. н.е.). – Х., 2006.

$16.     Геродот. Історія в дев’яти книгах. – К., 1993. – Кн. 4. (Опис Скіфії).

$17.     Грушевський М. Звичайна схема “русскої” історії… // Вивід прав України. – Львів, 1991.

$18.     Грушевський М. Історія України–Руси. – В 11 тт., 12 книгах. – К., 1993.– Т. 1.

$19.     Давня історія України: В 3-х т. – К., 1997. – Т. 1.

$110.Енциклопедія Трипільської цивілізації: В 2 т./ Л. М. Новохатько. – К., 2004.

$111.Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999; 2000.

$112.Золото Степу: Археологія України. – К., 1992.

$113.Історія української культури. – К., 2001. – Т. 1.

$114.Крапивина В. Ольвия первых веков нашей эры. – К., 1993.

$115.Крижицький С. та ін. Античні держави Північного Причорномор’я // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 2.

$116.Мицик В. Священна країна хліборобів: Міста і селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць. – К., 2006.

$117.Мозолевський Б. Скіфський степ. – К., 1983; К., 2005.

$118.Одрін О. Природні ресурси та торговельно-економічний потенціал античних держав Північного Причорномор’я. Нижнє Подніпров’я та Нижнє Побужжя. – К., 2005.

$119.Петрук В. Велика Скіфія-Україна. – К., 2001.

$120.Петрук В. Екзампай. Сакральний центр Великої Скіфії: історико-географічний аналіз в контексті культурної спадщини України. – К., 2006.

$121.Русяева А., Зубарь В. Боспор Киммерийский: история и культура. – Николаев, 1998.

Тема 2. Першопочатки українства (до 80-х років ІХ ст.)

$11.          Баран В. Давні слов'яни. // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 3.

$12.          Баран В., Баран Я. Історичні витоки українського народу. – К., 2005.

$13.          Борисенко В. Антсько-полянський союз племен // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Історичні науки – К., 2001. – Вип. 38.

$14.          Борисенко В. Еволюція слов’янських пращурів українців до середини І тис. н.е. // Наукові записки НПУ ім. М.Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 38. – С. 3 – 8.

$15.          Борисенко В. Київська Русь за перших варязьких князів // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 45.

$16.          Борисенко В. Погляди Грушевського на давню історію України і сучасна наука // 150 років розвитку історичної науки в Київському університеті. Тези республіканської конференції. – К., 1993.

$17.          Борисенко В. Утворення Праукраїнської держави (до постановки проблеми)  // Наукові записки НПУ ім. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 36. – С. 3848.

$18.          Борисенко В. Утворення Праукраїнської держави з центром у Києві // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 45.

$19.          Брайчевський М. Вибрані твори. – К., 1999.

$110.     Брайчевський М. Коли і як виник Київ? Походження Русі. Історико–археологічні студії // Вибрані твори. – К., 1999.

$111.     Брайчевський М. Походження Русі. Анти. – К., 1999.

$112.     Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

$113.     Залізняк Л. Походження українського народу. – К., 1996.

$114.     Йордан О происхождении и деяниях гетов. – М., 1960.

$115.     Костомаров М. Две русские народности. – К. – Х., 1991.

$116.     Моця О. Південна “Руська земля”. – К., 2007.

$117.     Павленко Ю. Нарис історії Києва. – К., 2003.

$118.     Павленко Ю. Передісторія давніх русів. – К., 1994.

$119.     Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

$120.     Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі "спільної колиски". – К., 2001.

$121.     Сегеда С. Історичні витоки населення Русі-України з позицій сучасної антропології // Історичний журнал. – 2004. – № 6 – 7.

$122.     Шип Н. Дискусія про термін „Русь” // УІЖ. – 2002. – № 6.

$123.     Юсова Н. Генеза концепту „давньоруська народність” у радянській історичній науці // УІЖ. – 2001. – № 6.

$124.     Юсова Н. Ідейна й термінологічна генеалогія поняття «давньоруська народність» // УІЖ. – 2006. – № 4. – С. 101 – 129.

Тема 3. Національний характер Київської Русі та її історичне значення

$11.          Бережинський В. Війни Київської Русі з печенігами. – К., 2003.

$12.          Бережинський В. Зброя Київської Русі. – К., 2000.

$13.          Борисенко В. Творці Середньодніпровської Русі // Пульсар. – 2000. – № 9.

$14.          Брайчевський М. Твори. Історична думка Київської Русі. – К., 2004 – Т. 1.

$15.          Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

$16.          Войтович В. Генеалогія богів давньої України. – Рівне, 2007.

$17.          Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006.

$18.          Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІст.). Склад суспільства і політична роль: Історико-генеологічне дослідження. – Львів, 2000.

$19.          Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ ст.: Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 1996.

$110.     Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. – К., 1991.

$111.     Етнокультурні процеси у Південно-Східній Європі у І тис. н. е.: Збірник наукових праць. – К., 1999.

$112.     Іоанн де Плано Карпини. История Монголов. – СПб., 1911.

$113.     Історія релігії в Україні. – К., 1996. – Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства.

$114.     Історія української культури. – К., 2001. – Т. 2.

$115.     Карасевич А. Київська Русь: історія політичної думки та її джерела. – К., 2002.

$116.     Котляр М. Історія давньоруської державності. – К., 2002.

$117.     Котляр М. Полководці Давньої Русі. – К., 1996.

$118.     Літопис Руський. За іпатіївським списком. – К., 1989.

$119.     Любецький з’їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі: Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченій 900-річчю з’їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів, 1997.

$120.     Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

$121.     Паньков А. Релігія: боги давньої Русі-України. – Одеса, 2001.

$122.     Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). – К., 1997.

$123.     Тависький В. Київ і київське літописання в ХІІІ ст. – К., 2005.

$124.     Толочко О., Толочко П. Київська Русь // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т.4.

$125.     Толочко П. Давньоруські літописи і літописці Х – ХІІІ ст. – К., 2005.

$126.     Федака С. Землі і міста княжої України–Русі. – Ужгород, 2002.

$127.     Федака С. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ ст.). – Ужгород, 2000.

Тема 4. Галицько-Волинська держава (князівство) – спадкоємниця

Київської Русі

$11.            Бєняк Я. Вигаснення галицько-волинської княжої династії // Галичина та Волинь в добу середньовіччя: До 800–річчя з дня народження Д.Галицького. – Львів, 2001. – С. 79 – 85.

$12.            Борисенко В. Галицько-Волинська держава // Історичний календар. – К., 2001.

$13.            Брайчевський М. Галицько-Волинське королівство // Хроніка 2000. – К., 1999. – С. 84 – 101.

$14.            Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.). Склад суспільства і політична роль: Історико-генеологічне дослідження. – Львів, 2000.

$15.            Войтович Л. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011.

$16.            Войтович Л. Юрій Львович і його політика // Галичина та Волинь в добу середньовіччя: До 800–річчя з дня народження Д.Галицького. – С. 70 – 77.

$17.            Войтович Л. Король Данило Романович. Загадки і проблеми // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів, 2003. – С. 24 – 29.

$18.            Войтович Л. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». – № 502. Держава та армія. – Львів, 2004. – С. 13 – 18.

$19.            Войтович Л. Союз Галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 56. – 2006. – С. 263 – 273.

$110.        Войтович Л. Часи старости Дмитра Детька і князя Любарта // Історія Львова. – Т. 1. (1256 – 1772). – Львів, 2006. – С. 6062.

$111.        Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар. – К., 2002.

$112.        Головко О. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього

$113.        Котляр М. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 5.

$114.        Котляр М. Д.Галицький. – К., 2002.

$115.        Котляр М. Історія дипломатії Південно-Західної Русі. – К., 2002.

$116.        Котляр М. Галицько-Волинський ізвод у контексті літописання \\ Східні слов’яни: Мова. Історія. Культура. – Ніжин, 2002. – Вип. 4. – С. 5 – 12.

$117.        Котляр М. Ідейна спрямованість Галицько-Волинського ізводу // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 12 – 21.

$118.        Котляр М. Бойові та похідні порядки галицького і волинського війська в XII – ХІІІ ст. // Київська старовина. – 2004. – № 4. – С. 3 – 14.

$119.        Кралюк П. Західні орієнтири Романа Мстиславича // Галичина та Волинь в добу середньовіччя: До 800–річчя з дня народження Д.Галицького. – С. 31 – 37.

$120.        Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

$121.        Панишко С. Поїздка волинського князя Володимира Васильковича до Ногая у 1286 р. // Київська старовина. – 2007. – №2. – С.3 – 17.

$122.        Плано де Карпини. История монголов. – М., 1965.

$123.        Русіна О. Україна під татарами і Литвою // Україна крізь віки. – К., 1998.– Т. 6.

$124.        Шабульдо Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

Тема 5. Визволення України з-під влади Золотої Орди і відновлення в ній удільного устрою династією Ольгердовичів (1362–1470 рр.).

$11.            Борисенко В. Синьоводська битва – початок творення нового євразійського простору // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. – Вип. 9. – К., 2012. – С. 268 – 282.

$12.            Бумблаускас А., Марзалюк І., Черкас Б. Грюнвальдська битва – битва народів. – К., 2010. – 272 с.

$13.            Василенко В. Проблема характеру громадянської війни 30-х рр. ХV ст. у Великому князівстві Литовському в історіографії ХІХ – ХХ ст. // Історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 51 – 60.

$14.            Ващук Д. Населення Київщини і Волині і князівська влада. – К., 2009.

$15.            Візер С. Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596 – 1686 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 2004.

$16.            Влада і суспільство в Україні. – К., 2013.

$17.            Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006.

$18.            Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.). Склад суспільства і політична роль: Історико-генеологічне дослідження. – Львів, 2000.

$19.            Ворончук О.І. Шляхетський двір, його слуги і челядь // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 117 – 134.

$110.        Вялікае княства Літойскае і яго суседзі у ХІV – ХV ст.: саперніцтва, супрацоуніцтва, урокі. – Мінськ, 2011.

$111.        Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і Берестейська унія. – Львів, 2000.

$112.        Дневник Люблинского сейма 1569. – СПб., 1869.

$113.        Документи до історії унії на Волині та Київщині кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2001. – Т. 3. – Вип. 1.

$114.        Дорош М. Битва на Синій Воді 1362 року: правда та домисли. – Вінниця, 2009.

$115.        Економічна історія України: історико-економічне дослідження в 2-х томах. – К., 2011. – Т. 1.

$116.        Історія релігії в Україні. – К., 1997. – Т.2: Українське православ’я. – С. 173 – 211.

$117.        Казаков О. Московсько-польська боротьба за давньоруські землі на межі 70 – 80-х рр. XV ст. // Київська старовина. – 2004. – № 5. – С. 39 – 52.

$118.        Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький. Воєвода Київський і маршалок землі Волинської. – Хмельницький, 2009.

$119.        Козир І. До проблеми локалізації Синьоводської битви // Воєнна історія.– 2011. – № 4. – С. 44 – 52.

$120.        Козубовський Г.А. Київське князівство при Володимирі Ольгердовичу за пам’ятками нумізматики. Старожитності Південної Русі. – Чернігів, 1993.

$121.        Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569 – 1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог – Львів, 2002.

$122.        Литвин М. О нравах татар, литовцев, московитян. – М., 1994.

$123.        Літопис Руський. – К., 1989.

$124.        Мицик Ю. Відомості про Україну ХІV ст. в хроніці Яна з Чарнкова // Магістеріум. Історичні студії. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 92 – 97.

$125.        Однороженко О. Українська руська еліта доби середньовіччя і раннього модерну: структура та влада. – К., 2011.

$126.        Основні документи Берестейської унії: Наукові зошити. – Львів, 1996.

$127.        Петраускас Р. Между Вильнюсом и Киевом: литовские вельможи во главе Киевского воєводства // UkrainaLithuaniсa: студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2013. – Т. ІІ. – С. 48 – 60.

$128.        Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.

$129.        Русіна О. Україна під татарами і Литвою // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 6.

$130.        Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях: Збірник наукових статей/ під загал. ред. Ф.Шабульдо. – К., 2005.

$131.        Торгівля на Україні XIV – середина XVII ст. Волинь і Наддніпрянщина: Збірник документів. – К., 1990.

$132.        Україна: литовська доба 1320 – 1569 / О.Русина, І.Сварник, Л. Войтович. – К., 2008.

$133.        Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків. – К., 2012.

$134.        Хроника Быховца. – Минск, 1994.

$135.        Черкас Б. Синьоводська битва 1362 р. – К., 2012.

$136.        Черкас Б. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів (XIVXVIст.): науково-популярне видання. – К., 2011.

$137.        Шабульдо Ф. Битва на Синіх Водах 1362: маловідомі та незнані аспекти// УІЖ. – 1996. – № 2. – С. 3 – 15.

$138.        Шабульдо Ф. Київське князівство Ольгердовичів в контексті української державності // Старожитності. – 1994. – № 2.

$139.        Яковенко Н.Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005.

$140.        Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVIXVII ст. – К., 2002.

$141.        Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV – до середини ХVІІ ст. Волинь і Центральна Україна. – К., 2008.

Тема 6. Козацтво України: походження, становлення і формування в окремий суспільний стан (середина XV – кінець XVI ст.)

$11.           Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

$12.           Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

$13.           Боплан де Гійом Лавассер. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського. – К., 1990.

$14.           Винар Л. Князь Дмитро Вишневецький. – Мюнхен, 1964.

$15.           Винар Л. Козацькі зв’язки з Австрією і Ватиканом в 1593 – 1594 рр. // На слідах. – 1956. – № 4.

$16.           Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

$17.           Історія українського козацтва: Нариси у двох томах / відп. ред. В. Смолій. – К., 2006. – Т. 1; 2007. – Т. 2.

$18.           Козацькі Січі (Нариси з історії українського козацтва XVI – XIX ст.). – К. –Запоріжжя, 1998.

$19.           Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

$110.       Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561 – 1591). – Чернігів, 1999.

$111.       Лепявко С. Українське козацтво на державній службі (початковий період) // УІЖ. 1999.3. С.57 62.

$112.       Ляссота Е. Щоденник // Жовтень. – 1984. – № 10.

$113.       Мицик Ю. Дмитро Вишневецький (Байда) – історичний діяч та герой фольклорних творів // Історія в школі України. – 2003. – № 3.

$114.       Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.

$115.       Сас П. Політичний проект Северина Наливайка 1596 р. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історич­ного розвитку. – К. Черкаси, 1994. – Вип. 4. – С.41 – 43.

$116.       Сергійчук В. Дмитро Вишневецький. – К., 2003.

$117.       Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького: українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. – К., 1991.

$118.       Смолій В. Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті // УІЖ. – 1991. – № 5.

$119.       Сокульський А. Козацька Хортиця: історико-культурне значення в процесі виникнення і становлення запорозького козацтва. – Запоріжжя, 2008.

$120.       Стороженко І. Великий кордон і українське козацтво кінця XV – середини XVII ст. // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 31 – 45.

$121.       Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. – К., 1993. – Вип. 1 –3.

$122.       Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К. – Запоріжжя, 2002.

$123.       Федака С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі. – Ужгород, 2003.

$124.       Фігурний Ю. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – К., 1999.

$125.       Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна у христинсько-мусульманських війнах 1500 – 1700. – К., 2010.

$126.       Шевчук B. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. – К., 1995.

$127.       Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV середина XVII ст. – К., 2006.

$128.       Щербак В. Витоки та становлення козацького права // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XIXVIII ст. – К., 2000. – С. 119 – 128.

$129.       Щербак В. Українське козацтво в суспільно-політичному житті Речі Посполитої XVІ – перша половина XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2002.

$130.       Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 12; К., 1990 – 1991. – Т. 13.

Тема 7. Україна на шляху до національного визволення в першій половині ХVІІ ст.

$11.            Апанович О. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

$12.            Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

$13.            Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К., 1993.

$14.            Борисенко В.Й., Візер С.О. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVIIст.: Навчальний посібник. –К., 2010.

$15.            Борисенко В. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством у 20 – 30-х рр. ХVІІ ст. // Історія України. – 1998. – № 11.

$16.            Борисенко В. Роль українських козаків у Хотинській війні 1620 – 1621 рр. // Історія України. – 1998. – № 9.

$17.            Брехуненко В. Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624 – 1929 рр. // Україна та Росія: проблеми політичних соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 66 – 84.

$18.            Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 1.

$19.            Винар Л. Козацька Україна: вибрані праці. – К. – Львів – Нью-Йорк – Париж, 2003.

$110.        Візер С. Луцька єпархія в конфесійному житті України наприкінці ХVI – в першій половині ХVIІ ст. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Історичні науки: Збірникнаукових праць.– Вип. 9. – К., 2012. – С. 192 – 199.

$111.        Візер С. Оформлення етносвітоглядних основ ідеологічної концепції українського уніатства в першій половині XVII ст. // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – Вип. 32. – К., 2010. – С.142– 147.

$112.        Возняк М.С. Історія української літератури. У 2-х кн. – Л., 1994. – 560 с.

$113.        Володарі гетьманської булави. – К., 1994

$114.        Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

$115.        Гуржій О., Корнієнко В. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного. – К., 2002.

$116.        Дзюба О.М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні. (Х – середина XVII ст.): Посібник-довідник. – К., 1998.

$117.        Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті XVII ст. / під. ред. Ю.Мицик // Архіви України. – 2004. – № 1 – 2. – С. 93 – 112.

$118.        Записки Матвея Титловського // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. – К., 1896. – Вып. 2.

$119.        История Хотинского похода Якова Собесского в 1621 г. // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. – К., 1896. – Вып. 2.

$120.        Історія України в документах і матеріалах. – К., 1941. – Т. 3.

$121.        Історія української культури: у п’яти томах: Т. 3. – К., 2003.

$122.        Козацькі Січі. – К. – Запоріжжя, 1998.

$123.        Комарницький С. Хотинська епопея: З історії Хотинської війни 1621 р. – Чернівці, 2000.

$124.        Корнієнко В. Розвиток воєнного мистецтва українського козацького війська у війнах першої чверті ХVІІ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 2000.

$125.        Кралюк П. Духовні пошуки М. Смотрицького. – К., 1997. – 192 с.

$126.        Кралюк П. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці XVI – першої половини XVII ст. – Луцьк, 1996. – 131 с.

$127.        Панашенко В. Запорозька Січ і Кримське ханство у 20-х – 30-х рр.
ХVІІ ст. // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 1993.

$128.        Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч / під ред. Колодного А., Климова В. – К., 1997.

$129.        Плачинда С. Козаки в Дюнкеру: Історичні фрески. – К, 2003.

$130.        Плохій М.С. Наливайкова віра: козаки та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.

$131.        Полководці Війська Запорозького. – К., 1998.

$132.        Сас П. Запорожці в польсько-московській війні наприкінці смути (1617-1618 рр.). – Біла Церква, 2010.

$133.        Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – початок XVII ст.) – К., 1998.

$134.        Станіславський В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством // УІЖ. – 1995. – № 6.

$135.        Федорук А. Наймане козацьке військо (ХVІ – середина ХVІІ ст.): ідеологія, організація та військове мистецтво: Автореф. дис канд. іст. наук. – Чернівці, 2000.

$136.        Феномен П. Могили: Біографія, діяльність, позиція / під ред. Климова В., Колодного А., Жуковського А. – К., 1996. – 270 с.

$137.        Хотинська війна 1621 р. – К., 1991.

$138.        Чухліб Т. Козаки та яничари. – К., 2010.

$139.        Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993.

$140.        Щербак В. Формування козацького стану в Україні. – К., 1997.

Тема 8. Національна революція середини ХVІІ ст.

$11.            Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К., 1994.

$12.            Берестецька битва в історії України: Науковий збірник матеріалів восьмої всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 350-річчю битви під Берестечком, 16 – 17 червня 2001 р. – Рівне, 2001.

$13.            Білик Б. Формування гетьманської козацької держави за часів Хмельницького// Гуманітарні науки і сучасність. – К., 2002. – С. 63 – 69.

$14.            Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996.

$15.            Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVІІ ст. – К., 1986.

$16.            Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 1.

$17.            Виткалов В. Берестецька битва 1651 р. мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І.К.Свєшнікова. – Рівне, 2005.

$18.            Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

$19.            Доба Б.Хмельницького. – К., 1995.

$110.        Документы Богдана Хмельницкого. – К., 1961.

$111.        Кривошея В Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків. – К., 2004.

$112.        Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

$113.        Літопис Самовидця. – К., 1971.

$114.        Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ, 1996.

$115.        Мицик Ю. Із табірного щоденника князя Януша Радзивіла // УІЖ. – 2007. – №. 4. – С. 183 – 198.

$116.        Найясьнейшая Рэч Паспалітая. / укладн. А.Дзярноввіч. – Мінск, 2007.

$117.        Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998.

$118.        Переяславська Рада 1654 р. (історіографія та дослідження). – К., 2003.

$119.        Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – К. 2003.

$120.        Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – К., 1998.

$121.        Пріцак Л. Перша спроба Війська Запорізького укласти договір з Османської Портою в липні 1648 р. // Східний світ. – 2003. – № 4. – С. 80 – 81.

$122.        Реєстр Війська Запорозького 1949 року. – К., 1995.

$123.        Свєшніков І. Битва під Берестечком. – Рівне, 2008.

$124.        Смолій В., Степанков В. Батозька перемога та її наслідки. Особливості соціально-економічних відносин в Українській державі // Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 7. – С. 163 – 168.

$125.        Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 2003.

$126.        Смолій В., Степанков В. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII ст. – К., 2008.

$127.        Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.). – К., 1999, 2009.

$128.        Стороженко І. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво. - Дніпропетровськ, 1996.

$129.        Універсали Богдана Хмельницького (1648 – 1657). – К., 1998.

$130.        Чуприна В., Чуприна З. Хмельниччина (1648 – 1657 рр.): Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького. – Львів, 2003.

$131.        Чухліб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 1721. – К., 2009.

Тема 9. Геополітичні вектори діяльності козацької старшини

(1657 – 1676 рр.).

$11.            Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. – М., 1896 – 1900. – Вып. 1 – 5.

$12.            Апанович О. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії (50 – 70-ті рр. XVII ст.). – К., 1961.

$13.            Бойко І. Держава і право Гетьманщини: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

$14.            Борисенко В. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХVІІ ст. – К., 1986.

$15.            Борисенко В., Бульвінський А., Візер С. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. – К., 2006.

$16.            Борисенко В. Героїчна оборона Чигирина в 1677 – 1678 рр. // Наукові записки НПУ ім. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 47.

$17.            Борисенко В. Дем’ян Многогрішний // Київська старовина. – 1992. – № 4.

$18.            Борисенко В. Занепад української держави за гетьмана І.Виговського // Пам’ять століть. – 1999. – № 5. – С. 3 – 18.

$19.            Борисенко В. Роль російського уряду в дестабілізації політичного життя України (квітень 1657 – лютий 1658 рр.) // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000. – Вип. 7.

$110.        Брехуненко В. Іван Виговський. – Львів, 2010.

$111.        Бульвінський А. Дипломатичні зносини України в період Гетьманату Івана Виговського (серпень 1657 – серпень1659) // УІЖ. – 2005. – № 1. –
С. 125 – 138.

$112.        Бульвінський А. Українсько-московська війна 1658 – 1659 р. // Iсторія в школі України. – 2003. – № 5. – С. 41 – 46.

$113.        Бульвінський А. Українсько-російська війна 1658 – 1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 184 – 218.

$114.        Бульвінський А. Українсько-російські взаємини 1657 – 1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. – К., 2008.

$115.        Величко С. Літопис. – К., 1991. – Т. 2.

$116.        Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

$117.        Газін В. Зовнішня політика гетьманського уряду України в першій половині 60-х рр. ХVІІ ст.: спроба відновлення єдності держави // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К., 2003. – С. 219 – 234.

$118.        Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. В 2-х вып. 1678 – 1705 гг. / сост. Т.Таирова-Яковлева. – СПб., 2007. – Вып. 1.

$119.        Гордон П. Дневник, веденный им во время шведской и польской служб от 1655 до 1661 гг. и во время его пребывания в России от 1661 до 1699 гг. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. – М., 1891 – 1892. – Кн. 3 – 4.

$120.        Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. К., 1995.

$121.        Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою. – К., 2001.

$122.        Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини
ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 2000.

$123.        Горобець В. Український гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К., 2006.

$124.        Гуржій О. Податкове населення України XVII – XVIIІ ст.: нариси з історії та статистики. – К., 2009.

$125.        Гуржій О. Право в Українській державі (друга половина XVII – XVIII ст.). – К., 1994.

$126.        Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

$127.        Єрмолаєв В., Козаченко А. Органи влади і управління Української держави (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) – Харків, 2002.

$128.        Заруба В. Українсько-козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII ст. – Дніпропетровськ, 2003.

$129.        Історія української культури: У п’яти томах: Т. 3. – К., 2003.

$130.        Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII ст. – К., 2006.

$131.        Липинський В. Україна на переломі: 1657 – 1659. Замітки до історії українського державного будівництва в ХVII ст. – Філадельфія – К., 1992.

$132.        Листи Івана Мазепи 1687 – 1691 / упор. Станіславський В. – К., 2002. –
Т. 1.

$133.        Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

$134.        Літопис Самовидця. – К., 1971.

$135.        Матях В. Система ціннісних орієнтацій в суспільній ментальності України-Гетьманщини: орієнтовні напрямки дослідження // Українська козацька держава. К. – Черкаси, 1997. Кн. 1.

$136.        Мельник Л. Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації. – К., 1995.

$137.        Національно-визвольна війна українського народу середини XVIІ ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998.

$138.        Оглоблин О. Договір Петрика з Кримом 1692 р. // Ювілейний збірник на честь Д. Багалія. – К., 1927. – С. 720 – 744.

$139.        Панащенко В. Соціальна еліта Гетьманщини. – К., 1995.

$140.        Пиріг П. Торгівля сіллю на Чернігівщині у другій половині XVII ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – №. 6. – С. 61 – 64.

$141.        Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – К., 1998.

$142.        Савчук Н. Українська держава за гетьманування Ю.Хмельницького
(1659 – початок 1663 рр.). – Кам’янець-Подільський, 2001.

$143.        Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1994.

$144.        Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині
XVII ст.: Проблеми державотворення. – К., 1993.

$145.        Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея XVII – XVIII ст. – К., 1997.

$146.        Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст.
(1648 – 1676 рр.). – К., 1999, 2009.

$147.        Станіславський В. «Статті» гетьмана Івана Самойловича щодо «Вічного миру» // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2000.

$148.        Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т. 3. – Кн. 1.

$149.        Томазов В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII – початок ХІХ ст.). – К., 2006.

$150.        Універсали Івана Мазепи: 1678 – 1709. – К. – Львів, 2006. – Т. 2.

$151.        Федорук Я. Віленський договір 1656: Східноєвропейська криза і Україна в середині XVII ст. – К., 2011.

$152.        Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України 1654 – 1657 рр. – Львів, 1996. – Ч. 1.

$153.        Хижняк З. Киево-Могилянская академия. – К., 1988.

$154.        Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., 2003.

$155.        Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663 – 1713). – К., 2004.

$156.        Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667). – К., 2003.

$157.        Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х рр. XVII ст. – К., 1998.

$158.        Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667). – К., 2003.

$159.        Ярмошик І. Чуднівська кампанія 1660 р. в дзеркалі польської історіографії. – Житомир, 2010.

Тема 10.ОстанніспробиГетьманщини добитись незалежності чи зберегти автономіювскладіРосійської імперії

$11.            Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). – М., 1964.

$12.            Анисимов Е. Время петровских реформ. – Л., 1989.

$13.            Антонович В. Последнее время казачество на правой стороне Днепра. – К., 1868.

$14.            Апанович О. Гетьмани України і козацькі отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

$15.            Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1991.

$16.            Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція (Сторінки дипломатичної історії) // УІЖ. – 1991. – № 8.

$17.            Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. – Львів, 1991.

$18.            Борщак І., Мартоль Р. Іван Мазепа. – К., 1991.

$19.            Важкий шлях: Перша половина XVIII ст. // Історія України в прозових творах та документах / упоряд. В.М. Горобець. – К., 2002. – 384 с.

$110.        Василенко М. Павло Полуботок // Україна. – К., 1925. – Кн. VІ.

$111.        Васильчиков А. Семейство Розумовских. В 4-х тт. – СПб., 1880 – 1887.

$112.        Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

$113.        Гоpобець В. Політичний устpій укpаїнських земель дpугої половини XVII – XVIII століть: Гетьманщина, Запоpіжжя, Слобожанщина, Пpавобеpежна Укpаїна. – К., 2000.

$114.        Горобець В. Присмерки Гетьманщини. – К., 1998.

$115.        Гуржій О. Гетьман І.Скоропадський. – К., 1999.

$116.        Гуржій О.І. Гетьман Іван Скоропадський // УІЖ. – 1999. № 1, 2.

$117.        З-під булави – під корону: Друга половина XVIII ст. – К. 2002.

$118.        Істоpія Укpаїни в особах: Козаччина. – К., 2000.

$119.        Істоpія Укpаїни: Hове бачення. – К., 2000.

$120.        Ковальчук О.О. Гетьман Д.Апостол і його доба в оцінці істориків ХІХст.– Ніжин, 1996.

$121.        Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760 – 1830. – К., 1996.

$122.        Конституція Української Гетьманської держави. – Львів, 1997.

$123.        Костомаров Н. Мазепа. – М., 1992.

$124.        Костомаров Н. Павел Полуботок. Собрание сочинений. – Петербург, 1905. – Кн. 5. – Т. 14.

$125.        Кресіна І.О., Кресін О.В. Гетьман Орлик і його Конституція. – К., 1993.

$126.        Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – К., 2001.

$127.        Мазепа І. Листи Івана Мазепи, 1687 – 1691. – К., 2002. – Т. 1.

$128.        Мельник Л. Правління гетьманського уряду (1733 – 1735 рр.) // УІЖ. – 2001. – № 5.

$129.        Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті ХVІІІ століття у документах і матеріалах. – К., 1997.

$130.        Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII – XVIII ст. – К., 1929.

$131.        Павленко С. Загибель Батурина. – Чернігів, 1996.

$132.        Путро О. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально–політичного портрета) // УІЖ. – 2002. – № 5.

$133.        Путро О. До питання про форми власності на землю українського козацтва // УІЖ. – 1992. – № 2.

$134.        Різниченко В. Пилип Орлик. – К., 1991.

$135.        Різниченко В. Скасування гетьманства на Україні і останній гетьман України Кирило Розумовський. – К., 1916.

$136.        Салій К. Іван Мазепа і Українська Православна Церква кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. // Київська старовина. – 1999. – № 4.

$137.        Секретнейшее наставление Императрицы Екатерины II князю Александру Вяземскому (1764) // История Правительствующего Сената за двести лет. 1711 – 1911 гг. – Т. 2.

$138.        Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. – К., 1993.

$139.        Смолій В. А. Фастівський полковник Семен Палій // Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

$140.        Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII – XVIII ст. – К., 1992.

$141.        Станіславський В. Політичні відносини Запорзької Січі й Кримського ханства напередодні Полтавської битви // УІЖ. – 1998. – № 1.

$142.        Струкевич О. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50 – 80-х рр. XVIII ст. – К., 1996.

$143.        Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. – К., 1994.

$144.        Тарасова О. Жінки у житті І. Мазепи: міф і реальність // Дніпро. – 2001. – № 9 – 10.

$145.        Тарле Е. Северная война й шведское нашествие на Россию. – М., 1958.

$146.        Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії XI – XVIII ст. – К., 2002. – Вип. 2.

$147.        Універсали Івана Мазепи. 1687 – 1709. – К., 2002.

$148.        Хижняк З. Києво–Могилянська академія. – К., 1981.

$149.        Черкаський О. Судові реформи гетьмана Розумовського // Ювілейний збірник на пошану Д.Багалія. – К., 1927.

$150.        Шеpетюк В.М. Пpавославна цеpква Пpавобеpежної Укpаїни у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця XVIIXVIII ст.: Автоpеф. дис. канд. іст. наук. – К., 2002.

$151.        Шевченко С. Нова Сербія на землях старої України // Київська старовина. – 2003. – № 3.

Тема 11. Остаточнаінкорпораціяокремих українськихземельдоскладу Російської імперії

$11.            Акты по управлению Малороссиею гр. П.А. Румянцева // ЧИОНЛ. – Кн. 5. – К., 1891.

$12.            Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. – К., 1998.

$13.            Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1991.

$14.            Бачинський А., Бачинська О. Козацтво на півдні України (1775 – 1869). – Одеса, 1995.

$15.            Борисенко В. Зруйнування Січі // Український історичний календар на 1995 р.

$16.            Возгрин В. Исторические судьбы крымских татар. – Симферополь, 1993.

$17.            Гедьо А. Переселення греків з Криму до Приазов’я у 1778 р. // УІЖ. – 2001. – № 1.

$18.            Голобуцкий В. Черноморское казачество. – К., 1956.

$19.            Голобуцький В. Запорізька Січ в останній час свого існування (1734 – 1775 рр.). – К., 1961.

$110.        Доклад графа П. Румянцева императрице Екатерине II 1781 года // Киевская старина. – 1884. – № 12.

$111.        Задунайська Січ. – Одеса, 1998.

$112.        Запорозьке козацтво. – К. – Запоріжжя, 1997.

$113.        Запорозькі Січі. – К., 2001.

$114.        Кабузан В. Заселение Новороссии (Екатеринославской й Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX ст. – М., 1976.

$115.        Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760 – 1830. – К., 1996.

$116.        Козацтво на півдні Укpаїни, кінець XVIII – XIX ст. – Одеса, 2000.

$117.        Козирєв В. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (ХVІІІ – ХІХ ст.). – Запоріжжя, 2002.

$118.        Костомаров Н. Последние годы Речи Посполитой. – СПБ., 1886.

$119.        Крисаченко В. Історія Криму. Кримське ханство. – К., 2000.

$120.        Кулиняк Д. Останній кошовий Петро Калнишевський. – К., 1991.

$121.        Мельник Л. Склад депутації від України до Комісії по укладанню нового «Уложения» 1767 – 1768 рр. // УІЖ. – 1999. – № 2.

$122.        Наказы Малороссийским депутатам 1767 года й акты о виборах депутатов в комиссию сочинения нового Уложения. – К., 1889.

$123.        Олійников О. Сторінки історії Одеси та Чорноморського краю. – Одеса, 1999.

$124.        Південна Україна XVIII – XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1996. – Вип. 1 – 2.

$125.        Пришлях В. Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті ХVІІ  – 80-х роках ХVІІІ століття. – Луцьк, 2001.

$126.        Скальковский А. История Новой Сечи. – Одесса, 1886.

$127.        Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорозької // Праці Комісії історії західно-руського та вкраїнського права УАН. – К., 1927. – Т. 3.

$128.        Укpаїна в Центpально-Східній Євpопі: Студії з істоpії XIXVIII століть– К., 2000.

$129.        Хорунжий Ю. Катерининська Комісія і українське питання // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. – К., 1993. – Вип. 3.

$130.        Шевченко Н. До питання про соціальний ідеал селянства і козацтва України другої половини XVIII ст. // Українська козацька держава. – К., 1993. – Вип. 4.

$131.        Шевченко Н.В. Соціально-політичні вимоги козацтва Лівобережної України у наказах до Законодавчої Комісії 1767 – 1774 рр. // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. – К., 1991. – Вип. 1.

Тема 12. Соціально-економічне та національне становище

українськихземельу ХVІІІ ст.

$11.            Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. – 1906–1912. – Т. 1 – 5.

$12.            Архив Юго-Западной России.– К., 1885. – Ч. 3. – Т. 3: Гайдамачество.

$13.            Борисенко В. Еволюція соціальної структури українського суспільства ХVІІІ ст. – К., 1986.

$14.            Верба Г. Григорій Сковорода на межі тисячоліть: проблема перекладу // Київська старовина. – 2001. – № 1 – 2.

$15.            Вечерський В. Архітектурні фундації гетьмана Івана Мазепи. – К., 2003.

$16.            Возняк М. Історія української літератури. – Львів, 1994.

$17.            Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. // Збірник документів. – К., 1970.

$18.            Гайдамацький рух на Уманщині: Коліївщина 1768 року: Хрестоматія. – К., 2002.

$19.            Голобуцкий В. Максим Железняк. – М., 1960.

$110.        Гуржий А. Развитие феодальних отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. – К., 1982.

$111.        Гуржій І. Семен Гаркуша. – К., 1962.

$112.        Гуржій О. Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1986. – № 8.

$113.        Ісаєвич Я. Джерела до історії української культури доби феодалізму (XVI – XVIII ст.). – К., 1972.

$114.        Історія Русів. – К., 1991.

$115.        Історія української культури: У 5-ти томах. – К., 2003. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII – XVIII ст.

$116.        Капнист В. Собрание сочинений. В 2-х томах. – М.Л., 1960.

$117.        Каразин В. Сочинения, письма й бумаги. – Харьков, 1910.

$118.        Кейда Ф. Феномен гайдамаччини: витоки, суть, історіографія, художня модель в українському письменстві // Сіверянський літопис. – 2001. – №3.

$119.        Кравченко М. Політична культура Гетьманщини // Сіверянський літопис. – 2001. – № 4.

$120.        Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV – XVIII вв. – К., 1992.

$121.        Круглова Т. Экономическая структура городских хозяйств Левобережной Украины. – М., 1989.

$122.        Лебедев А. Харьковский коллегиум как просветительский центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета. – М., 1990.

$123.        Маркина В. Магнатское поместье Правобережной Украины во второй половине XVIII в. – К., 1961.

$124.        Никифоренко Н. Мандрівні записки Й. Гільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини ХVІІІ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Донецьк, 2000.

$125.        Пам’ятки суспільної думки України (ХVІІІ – першої половини ХIХ століття): Хрестоматія. – Дніпропетровськ, 1995;

$126.        Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини у ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1995.

$127.        Питання аграрної історії України та Росії: матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д. Пойди. – Дніпропетровськ, 1995.

$128.        Пономарьов О. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. – Львів, 1971.

$129.        Потульницький В. Інтелектуальні впливи Заходу на духовне життя української еліти в ХVІІ – ХVІІІ століттях. // Київська старовина. – 2001. – № 1 – 5.

$130.        Пришляк В. Торговці Гетьманщини у першій половині ХVІІІ ст. // Київська старовина. – 2001. – № 6.

$131.        Селянський рух на Україні. Середина XVIII – перша чверть XIX ст. Збірник документів і матеріалів. – К., 1978.

$132.        Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея XVII – XVIII ст. – К., 1997.

$133.        Стратій Я. Києво-Могилянська академія та державно-правові концепції в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст. // Практична філософія. – 2002. – № 2.

$134.        Струкевич О. Українська нація до націоналізму: пошуки критеріїв ідентичності в Україні-Гетьманщині ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1999. – № 6.

$135.        Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. – К., 2001. – Т. 3 – 4.

$136.        Травчіна О. Чернігівський колегіум // УІЖ. – 2000. – № 5 – 6.

$137.        Укpаїнське суспільство на зламі сеpедньовіччя і нового часу: Hаpиси з істоpії ментальності та національної свідомості. – К., 2001.

$138.        Хижняк З. Киево-Могилянская академия. – К., 1988.

$139.        Чижевський Д. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. – Тернопіль, 1994.

$140.        Шевченко Ф. Про міжнародне значення повстання 1768 р. // УІЖ. – 1968. – № 9.

$141.        Шевченко Ф. Шляхи сполучення України з Балканськими країнами в XVII – XVIII ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1985. – Вип. 11.

$142.        Штернберг Я. З історії спільної боротьби українських і угорських селян під час визвольної війни 1703 – 1711 рр. // Наукові записки Ужгородського університету. – Ужгород, 1959. – Т. 38.

$143.        Шульга І. З історії економічних зв'язків України з Молдавією у другій половині XVIII ст. // УІЖ. – 1975. – № 6.

Тема 13. Україна в епоху кризи кріпосницької системи та початку національно-культурного відродження в першій половині ХІХ ст.

$11.     «Русалка Дністрова»: Документи і матеріали. – К., 1989.

$12.     «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

$13.     Антонович М. Національно-політичні наслідки постання Кирило-Мефодіївського братства // Генеза. – 1995. – №1 (3).

$14.     Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831 – 1863). – К., 1996.

$15.     Бойко М. П. Кирило-Мефодіївське товариство: Філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення. Дніпродзержинськ, 2006.

$16.     Борисенко В.Й., Левченко І.М. Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825 – 1860 рр. – К., 2002.

$17.     Брижицька С. А. Національне самоствердження Т. Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (другої чверті ХІХ – середина 20-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис… к.і.н. – К., 2004.

$18.     Возняк М. Кирило-Мефодіївське братство. – Львів, 1921.

$19.     Гербильський .Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХ ст. – Львів, 1964.

$110.Гончарук П. Засівач доброго, розумного, світлого (до 180-річчя від дня народження кирило-мефодіївця, вченого-енциклопедиста М. І. Гулака) // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 114 – 132.

$111.Гончарук П. Провісники української ідеї (до 160-річчя Кирило-Мефодіївського товариства) // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 3 – 30.

$112.Гончарук П.С. Історичні погляди кирило-мефодіївців. – К., 2002.

$113.Гончарук Т. Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну в першій половині ХІХ ст. – Одеса, 2008.

$114.Гордуновський О.М. Розвиток промислового виробництва у поміщицьких господарствах Правобережної України першої половини ХІХ ст. // УІЖ. – 2000. – № 1.

$115.Гримич М. Подвірне землеволодіння в Україні у XIX ст. // Історичний журнал. 2005. №1.

$116.Громакова Н.Ю. Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795 – 1830-х роках: Автореферат дис. канд. іст. наук. – Донецьк, 2002.

$117.Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІ ст. до 1861 р.). – К., 1962.

$118.Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в системі сільського господарства України першої половини ХІХ ст. – К., 1954.

$119.Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року: український контекст. - К.: Ін-т історії України, 2012.

$120.Гуржій О., Реєнт О., Палій А. Війна 1812 року: український контекст. - К.: Ін-т історії України, 2012.

$121.Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали / В. А. Смолій (гол). – К., 2003.

$122.Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали. Т.4./ Г.Д. Казмирчук (відп. ред.). К., 2005.

$123.Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали. Т.5 ./ Г. Д.Казмирчук (відп. ред.). К., 2007.

$124.Дудченко Г. Кирило-Мефодіївське товариство: народження міфу (1847 – 1870-і рр.) // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 38. – С. 102 – 108.

$125.Дудченко Г.М. Кирило-Мефодіївське товариство в публіцистичній та науковій спадщині М. Драгоманова // УІЖ. – 2003. – № 3.

$126.Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. – К., 2010.

$127.Зайончковський П. Кирило-Мефодіївське братство. – М.,1956.

$128.Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.

$129.Іванова Л., Іванченко Р. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. – К., 2000.

$130.Іванова Л.Г. Україна в польському національно-визвольному русі в 30 – 50-х рр. ХІХ ст. – К., 1998.

$131.Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVІІІ – первой половине ХІХ века (1719 – 1858). – М., 1976.

$132.Казьмирчук Г.Д., Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХІХ ст. – К., 1998.

$133.Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст. – К., 1998. – Ч. 1.: Перша пол. ХІХ ст.

$134.Кирило-Мефодіївське товариство. Збірка документів. К., 1990. – Т.1.  3.

$135.Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.): історико-правове дослідження. – Львів, 2008.

$136.Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760 – 1830. – К., 1996.

$137.Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство / М. Лесюк (пер. з польськ. і ред.) – Івано-Франківськ, 2004.

$138.Козацтво Південної України в першій половині ХІХ ст. – Запоріжжя, 1999.

$139.Колесник В. Ф., Надтока О. М. Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження ( кінець ХVІІІ- початок XX ст.). К, 2002.

$140.Костомаров М. “Закон божий” (Книга буття українського народу). – К., 1990.

$141.Крижанівська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30 –
50-х рр. ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент). – К., 2008.

$142.Крижанівська О. О. Таємні організації в Україні. Масонський рух у ХVІІІ – на початку ХХ ст. – К., 1998.

$143.Куліш П. Твори в 2-х томах. – К., 1989. – Т. 2.

$144.Лазанська Т.І. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.). – К., 1999.

$145.Левченко І. М. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825 – 1860 рр.: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Запоріжжя., 2002.

$146.Лисенко Л. Г. Розробка Кирило-Мефодіївським товариством ідеї слов’янської Федерації (1845 – 1847 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1996.

$147.Луняк Є. М. Кирило-Мефодіївьке товариство в історичних дослідження другої половини ХІХ століття – ХХ століття: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Донецьк, 2003.

$148.Люзняк М. М. Роль та місце "Руської трійці" в історії української філософії та формуванні національно-політичної свідомості. – Львів, 2003.

$149.Малоросійське генерал-губернаторство, 1802 – 1856 рр.: Функції, структура, архів. К., 2001.

$150.Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського братства. Признання Кирило-Мефодіївців. – К., 1915.

$151.Мельник Л. Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення. – К., 1992.

$152.Молчанов. Рівень життя селян України у першій половині XIX ст. (до 1861 року). // Історичний журнал. 2007. №1. С.80-94.

$153.Реєнт О. П. Європейська дипломатія й Україна під час наполеонівських війн // Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

$154.Рудик П. А. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України (перша половина ХІХ ст.). – К., 2003.

$155.Сарбей В. Г., Крючков А. В. І. І. Срезневський – історик України. До 175- річчя з дня народження. // УІЖ. – 1987. – №6.

$156.Сергієнко Г. Я. Т.Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. – К., 1983.

$157.Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабрис­тів (1826-1850). – К., 1971.

$158.Слабченко М.Є. Матеріали до економічно-соціальної історії України ХІХ ст. – К., 1927.

$159.Соловйова Т. Розвиток промислового виробництва Правобережної України першої чверті ХІХ ст. – К., 1997.

$160.Сондерс Д. Микола Костомаров і творення української етнічної ідентичності // Київська старовина. – 2001. – № 5.

$161.Ходоровський М. Д. Масонство і Україна: Автореф. канд. дис. іст. наук. – Запоріжжя. – 1999.

$162.Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2005.

$163.Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство 1802 – 1856 рр. – К., 2001.

$164.Шандра В.С. Новоросійський бесарабський генерал-губернатор М. С. Ворнцов (1823 – 1854 рр.) // УІЖ. – 2002. – № 1 – 3.

$165.Шевчук А. Селянські господарства Волинської губернії напередодні скасування кріпосного права ( друга половина 50-х років - початок 60‑х років XIX ст.). // Історичний журнал. 2004. №. 6 – 7.

$166.Шпорлюк Р. Українське національне відродження у контексті європейської історії кінця XVIII – початку XIX ст. // Слово. – 1991. №4 (26).

$167.Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок XX ст.) К, 2005.

$168.Щербина В. П. Аграрная политика царизма на Правобережной Украине (30 – начало 60 гг. ХIХ в.): Автореф. дис. канд. ист. наук. – К., 1992.

Тема 14. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. і соціально-економічний розвиток українських земель другої половини ХІХ ст.

$11.     Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863 – 1914: Поляки в соціально-етнічних конфліктах. – К., 1998.

$12.     Богатчук С. С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (соціально-економічний аспект): Автореф. дисс. к.і.н. – К., 2000.

$13.     Бойко В. Реформа управління державними селянами другої половини ХІХ століття в Лівобережній Україні // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5.

$14.     Бойко В. Реформи державних селян другої половини ХІХ століття в Лівобережній Україні: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Донецьк, 2001.

$15.     Венгерська В. Формування кредитно-банківської системи на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). – К., 1997.

$16.     Гай-Нижник П. Зародження і занепад української кооперації (кінець XIX ст. – 1920 р.). // Київська старовина. – 2003. – № 6. – С. 87 – 93.

$17.     Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. (Дожовтневий період). – К., 1930.

$18.     Горбань Т. Українці в структурі етнонаціональної ієрархії Російської імперії (XIX початок XX ст.). // Історичний журнал. 2005. № 6.

$19.     Горенко Л., Присяжнюк Ю. До аграрної історії України: деякі аспекти соціально-економічного розвитку Правобережної України в ХІХ столітті. – Черкаси., 1996.

$110.Грицак В. М. Губернатор в державному механізмі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Харківської губернії): історико-правове-дослідження: Автореф. дисс. юр. наук. – Одеса, 1999.

$111.Гуменюк А. О. Міста Правобережної України в другій половині ХІХ ст.: Автореф. дисс. к.і.н. – К., 1993.

$112.Гуржій І. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х роках ХІХ ст. – К., 1968.

$113.Довжук І. В. Індустріальний Донбас в історичному розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – Луганськ, 2009.

$114.Заєць О. Товарне сільськогосподарське виробництво на Чернігівщині у другій половині XIX століття // Київська старовина. – 2003. – № 1. –
С. 58
65.

$115.Захарова І. В. Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864 – 1917 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 2002.

$116.Земський Ю. Селянська реформа 1861 р. в контексті протиріч національних інтересів в Правобережній Україні//Краєзнавство. – 2011. - № 1.

$117.Краснікова О. З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861 – 1918 рр.). // УІЖ. – 1999. – № 6.

$118.Кривошея І. І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVІІІ – початку ХХ століття (за матеріалами Київської губернії): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1997.

$119.Крутіков В. Гірничопромислова буржуазія Донецько-Придніпровського регіону та соціально-економічна політика царизму в пореформений період (60 – 90 –ті рр. ХІХ ст.): Автореф. дис. д-ра іст. наук. – Кіровоград, 1996.

$120.Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.). – К., 1999.

$121.Мазурка Л. І. Формування української меншини в Казахстані (80-і рр. ХІХ ст. – поч. 30-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1996.

$122.Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.): Автореф. дис. д-ра іст. наук. – К., 1995.

$123.Марченко О. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис. канд. наук. – Одеса, 1997.

$124.Машкін О. Історія зародження та розвитку акціонерних об’єднань в сільськогосподарському машинобудуванні України (ХІХ – початок ХХ століття): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1997.

$125.Мельник О. О. Криворізькому залізнорудному басейну 125: документи і матеріали (1873 – 1941). Кривий Ріг, 2007.

$126.Молчанов В. Б. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. – К., 2007.

$127.Монолатій І. Етнонаціональні спільноти в Галичині (1867 – 1914 рр.): критичний аналіз методологічних підходів. // Історичний журнал. 2005. – № 4.

$128.Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965.

$129.Нікітін Ю. Селянське управління в Київській губернії у 70-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001 – Вип. 38. – С. 56 – 65.

$130.Олійників О. Українці у Кримській війні. – Одеса, 2004.

$131.Олянич В. Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – Харків, 2000.

$132.Орлик В. Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці ХVІІІ – у ХІХ ст. (на матеріалах Київської губернії) // УІЖ. – 2003. – № 2.

$133.Орловський Б. Селянські реформи в Україні 1848 – 1861 рр., їх значення і наслідки // Генеза. – 1994. – № 1.

$134.Павлюк В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. // УІЖ. – 2000. – № 1.

$135.Павлюченко О.В. Україна в російсько-югославських суспільних зв’язках другої половини ХІХ – початка ХХ ст.: Автореф. канд. дис. – К., 1992.

$136.Пашук В. Заробітчани Правобережної України (друга пол. ХІХ ст.) – Львів, 2001.

$137.Петренко Є.Д. Переселення козаків і селян України на Кубань (1792 – 1917).: Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1997.

$138.Пилипенко О. Експорт лісу та продукції деревообробної промисловості з України наприкінці XIX на початку XX ст. // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. – 36 – 41.

$139.Пилипенко О. Експорт продукції птахівництва з Наддніпрянської України наприкінці ХІХ на початку XX ст. // Київськастаровина. – 2006. – №3. – С. 80 – 97.

$140.Поліщук Ю. Етносоціальна структура населення Волині за переписом 1897 року. // Сіверянський літопис. – 2002. – № 1.

$141.Половець. В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861 – 1917 рр.) Чернігів, 2002.

$142.Попечительный Комитет об иностранных поселениях Южного края России 1799 – 1876 гг. – Одесса, 2001.

$143.Попок А. А. Українські поселення на Далекому Сході як теоретичний та етнокультурний феномен (кінець ХІХ – ХХ ст.): Автореф…. дис. канд. іст. наук. – К., 2002.

$144.Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Черкаси, 2007.

$145.Присяжнюк Ю., Горленко Л. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ ст. – 1905 рік). // УІЖ. – 2000. – № 5.

$146.Реєнт О. П. Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.). – К, 2003.

$147.Реєнт О.П. Велика реформа 1861 р.: погляд із XXI ст. //Проблеми історії України XIX – початку XXI ст. – К., 2011. – Вип. XVIII.

$148.Сергійчук В. Українці в імперії. – К., 1992.

$149.Скиба О. С. Селянська реформа XIX ст. на території Словяносербського та Старобільського повітів Катеринославської губернії. – Луганськ, 2006.

$150.Скорейко Т. М. Населення Буковини за австрійськими урядовими переписами другої половини ХІХ – поч. ХХ століття. – Чернівці., 2002.

$151.Стрелко А. А. Славянское население в странах Латинской Америки. – К., 1980.

$152.Темірова Н. Поміщики України в 1861 – 1917 рр.: соціально-економічна еволюція. Донецьк, 2003.

$153.Тихонов В.П. Переселения в России во второй половине ХІХ в. – М., 1972.

$154.Ткаченко О. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861 – 1917 рр.). – Автореф. дис. канд. іст. наук – К., 1998.

$155.Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків. – К., 1990.

$156.Фареній І. А. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні: Друга половина XIX - початок XX століть. – Черкаси, 2003.

$157.Чернецький Є. А. Правобережна шляхта за російського панування (кінець ХVIII – початок XX ст.): джерела, структура стану, роди. – Біла Церква, 2007.

$158.Шаригіна О. А. Історія виникнення і розвитку залізниці і морського транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). – Херсон, 2009.

$159.Шлепаков А.М. Українська трудова еміграція в США і Канаді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1960

$160.Шляхов О. Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну: 90-ті рр. XIX століття. Дніпропетровськ, 2003.

$161.Щерба Т. Структура прибутків та видатків бюджетів міського самоуправління Правобережної України в другій половині ХІХ ст. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 45. – С.51–61.

$162.Якименко Н. А. Переселение крестьян Украины на окраины России в период капитализма (1861 – 1917 гг.): Автореф. дис. д-ра іст. наук. – Полтава, 1988.

Тема 15. Активізація суспільно-політичного та національного життя в Україні другої половині ХІХ ст.

$11.     Алексієвець М.М. Роль М. Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Тернопіль, 2002.

$12.     Борисенко В.Й., Тарасов А.В. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина ХІХ ст.) – 2013.

$13.     Брицький П. Політичні ідеї та рухи в Україні у другій половині ХІХ ст. // Історія в школі. – 1999. – № 6.

$14.     Винарчук Т. В. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кінець ХІХ – 1920 р.): компоративний аналіз: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2002.

$15.     Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України в ХІХ ст. – Львів, 1996.

$16.     Голуб І. Українська соціал-демократія і міжнародний соціалізм: сторінки політичної історії (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.). – Дніпропетровськ, 1998.

$17.     Гончарук Т.В. Боротьба українців Східної Галичини за справедливу систему виборів. – К., 1998.

$18.     Гончарук Т.В. Формування виборчої системи в Східній Галичині у другій половині ХІХ ст. – К., 1998.

$19.     Гошовська В. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Харків, 1997.

$110.Гошуляк І. Зародження й розвиток ідеї соборності в українській суспільно-політичній думці дореволюційного періоду. // Історичний журнал. – 2004. – №.6 – 7.

$111.Гудь Б. В. Загибель Аркадії: Етносоціальні аспекти українських політичних конфліктів ХІХ першої половини XX ст. Львів, 2006.

$112.Дмитренко А. Студентський рух в університеті Святого Володимира в 60-80-х рр. ХІХ ст. // Сіверянський літопис. – 2002. – № 5.

$113.Дмитриченко В. Соціалістична думка на Україні в 70-х - на початку 80-х років ХІХ ст. – К., 1974.

$114.Добржанський О. Національний рух українців Буковини ХІХ – ХХ ст. – Чернівці, 1999.

$115.Довгич В. Українська ідея в політичній теорії Драгоманова. – К., 1992.

$116.Дудко В. Аудиторія журналу Основа (1861 - 1862): кількісний вимір // Київська старовина. – 2001. – № 6.

$117.Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. – К., 2010.

$118.Жученко В. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні. – К., 1969.

$119.Заруба В. Антін Синявський та Одеська Громада 90-х рр. XIX ст. // Київська старовина. – 2003. –№ 4. – С. 23 – 29.

$120.Іванова Л. Державницька ідея в громадівському русі 60-х рр. ХІХ ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. – К., 2001.

$121.Іванова Л. До питання про Київську громаду // Історичні записки. – К., 1999.

$122.Іванова Л. Харківська громада // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – К., 2000.

$123.Іванова Л., Іванченко Р. Громадівський рух 60-х років ХІХ ст. в Україні. – К., 1999.

$124.Іванова Л., Іванченко Р. Суспільно-політичний рух 60-х років ХІХ ст. в Україні: до проблем становлення ідеології. – К., 2000.

$125.Іванченко Р. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. – К., 1971.

$126.Історія суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ ст. – 1920 р.). – Львів, 1993.

$127.Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст. 1917р.: Хрестоматія-посібник /Б. І. Королов, І. С. Михальський (упор.). – К., 2004. Ч. 1.

$128.Катренко А. М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60-90-ті рр.. XIX ст.) – К., 2003.

$129.Катренко А. М. У пошуках шляхів побудови справедливого суспільства (Діяльність народовців і чорнопередільців в Україні у 80-х роках XIX ст.). – К., 2001.

$130.Катренко А. Національно- культурна та політична діяльність Київської громади (60 – 90-ті роки ХІХ ст.). – К., 2003.

$131.Катренко А. Український національний рух ХІХ ст. – К., 1999. – Ч.2.

$132.Катренко А. Український національний рух ХІХ ст. – К., 1999. – Ч.2.

$133.Катренко А., Мойсієнко В. Демократичний рух в Україні 70-80-х рр. ХІХ ст. – Черкаси, 1994.

$134.Колесник В. Ф., Рафальський О. О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – К., 1998.

$135.Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. – Тернопіль, 1993.

$136.Круглашов А. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова. – Чернівці, 2000.

$137.Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.). – Івано-Франківськ, 1993.

$138.Куций Г. Галицьке русофільство ХІХ ст.: ґенеза історичної свідомості // Історичний журнал. 2006. № 6.

$139.Левицька Н. Академічний студентський рух в Україні в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. – К., 1998.

$140.М. Драгоманов. Біографічний нарис // УІЖ – 1991 – № 9.

$141.Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. – К.: Laurus, 2013.

$142.Москвофільство: документи і матеріали. – Л., 2001.

$143.Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

$144.Наумов С. Братство тарасівців // УІЖ. – 1999. – № 5 – 6.

$145.Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. лютий 1917 р.). Xарків, 2006.

$146.Наумов С. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Харків, 2006.

$147.Павко А. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ ст. – К., 1999.

$148.Перші міжнародні Драгоманівські читання. Матеріали – К., 2003. – Вип. 1.

$149.Плекан Ю. В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австро-Угорського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – Івано-Франківськ, 2008.

$150.Побірченко Н.С. Короткий біографічний словник членів Київської старої громади (другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.). – К., 1999.

$151.Політичний терор і тероризм в Україні (ХІХ – ХХ ст.). – К., 2002.

$152.Попов В. Ж. Громадські та культурні зв’язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60–80-ті рр. ХІХ століття: Автореф. дис. канд. іст. наук. – Донецьк, 2002.

$153.Рацілевич А. Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. у листопаді 1917 року ( історіографія проблеми). // Історичний журнал. 2004. № 3.

$154.Романенко Є. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі XIX XX ст.: порівняльний аналіз // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 30 – 35.

$155.Романенко Є. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі ХІХ – ХХ ст.: порівняльний аналіз // Київська старовина. – 2003. – № 2.

$156.Савенко В. В. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Автореф. дис. канд. іст. наук. – Чернівці, 1997.

$157.Світленко С. Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: теоретичні проблеми джерелознавства та історії. – Дніпропетровськ, 1999.

$158.Світленко С.І. Народництво в Україні 60–80-х років ХІХ століття: аналіз публікацій документальних джерел. – Дніпропетровськ, 1995.

$159.Світленко С.І. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему // УІЖ. – 1997. – № 3–4.

$160.Сухий О. М. Галичина: між Сходом і Заходом: Нариси історії ХІХ – поч. ХХ століття. – Л., 1999.

$161.Тарасов А. Опозиційний рух учнівської молоді півдня України 60 – 70‑х рр. XIX ст. // Київська старовина. – 2006. – №2. – С. 56 – 62.

$162.Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах. – К., 2011.

$163.Тисяча років українській суспільно-політичої думки у 9-ти томах; Т.5. Кн. 2. Кінець ХІХ - початок XX століття / О. Сліпушко. – К., 2001.

$164.Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали / Упорядник В.Ф.Шевченко. – К., 1993.

$165.Федорук О. До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х р. ХІХ ст. (народовці й Куліш) // Київська старовина. – 2001. – № 4.

$166.Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина. – 2002. – № 3.

$167.Філіпчук В. О. Початки українського національного відродження на Буковині // УІЖ. – 1999. – № 2.

$168.Химка Д.П. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860 – 1890). – К., 2002.

$169.Чикаленко Є. Ф. Спогади (1861 – 1907) / В. Шевчук( передм.). – К., 2003.

$170.Чорновол І. Галицький сейм: виборчі компанії 1889 – 1895 рр. // Київська старовина. – 2002. – № 1.

$171.Чорновол І. П. Польсько-українська угода 1890 – 1894 рр. – Львів, 2000.

$172.Чорновол І. Поляки й українці в політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х років ХІХ ст. // Українська спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. – Львів, 1995.

$173.Шевчук А. Про характер діяльності Волинського відділення Селянського поземельного банку в 1883-1906 рр.// Історичний журнал. – 2004. №10 11.

$174.Шевчук А. Польське національне повстання 1863р.: вплив на становище селян Волинської губернії (60-70 роки ХІХ ст.// Історичний журнал. 2005. № 6.

$175.Шип Н. А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (ХІХ ст.): Нариси для самостійного опрацювання з курсу «Історія України». – К., 2004.

$176.Янишин Б. І. Народовці на рубежі 70 –80-х рр. ХІХ ст. у контексті політичної культури галицьких українців // УІЖ. – 2001. – № 6.

Тема 16. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій: особливості соціально-економічного та політичного розвитку

(1900 – 1917 рр.). Україна в роки Першої світової війни

$11.     Адамовський В. Депортація населення з українських земель напередодні і в роки Першої світової війни // Історія України. – К., 2004

$12.     Борисенко В., Непорожня Г. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1899 – першій половині 1907 рр. – К., 2002.

$13.     Бочаров В. Ліквідація общинного землекористування в Україні (1906 – 1917 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – № 2. – С. 3 – 9.

$14.     Брусилов А. Мои воспоминания // Военно-исторический журнал. – 1989. – № 10, 12.

$15.     Волковинський В. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // Проблеми історії України. – 2003. – Вип. 4. – С. 52 – 69.

$16.     Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. – К., 1970.

$17.     Головко О. Апарат управління фінансами Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни // Право України. – 2005. – № 3. – С. 129 – 131

$18.     Головченко В., Солдатенко В. Українське питання в роки Першої світової війни. – К., 2009.

$19.     Горбань Т. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. // УІЖ. – 2005. – № 6. – С. 95 – 102.

$110.Гошуляк І. Зародження й розвиток ідеї соборності в українській суспільно-політичній думці дореволюційного періоду // Історичний журнал – 2004. – № 6 – 7. – С. 71 – 89.

$111.Грушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К., 1992.

$112.Демуз І.Українське питання в Державних Думах Російської імперії на початку ХХ ст.: радянська історіографія // Часопис української історії. 2007. № 6. С. 42 47.

$113.Добржанський О., Старик В. Змагання за українську державність на Буковині (19141921 рр.): документи і матеріали. – Чернівці, 2009.

$114.Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле.– К., 2006.

$115.Загребельна Н. Допомога громадських організацій Південно-Західного фронту в роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) // Історія України. – 2003. – С. 92 – 116.

$116.Зорик А. Политические партии России и Украины в годы Первой мировой войны (1914февраль 1917 гг.). – Х., 2002.

$117.Ігнатова Л. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906 – 1914 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук.– К., 2002.

$118.Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. – Львів, 2005.

$119.Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ ст.: соціально-політичний портрет. – К., 1990.

$120.Ковальчик Р. Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського району до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах державного протекціонізму // УІЖ. – 2010. – № 6. – С. 73 – 89.

$121.Кривець Н. Українсько-німецькі взаємини наприкінці Першої світової. війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 27 – 42.

$122.Лисяк-Рудницький І. Історичні есе в 2-х томах. – К., 1994.

$123.Меша В. Українське національне відродження 19051914 років. Історіографія проблеми.К., 2004.

$124.Михальський І. До мемуарів діячів національно-визвольного руху України кінець ХІХ – початок ХХ ст. // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 96 – 106.

$125.Монолатій І. Українські легіонери. Формування та бойовий шлях Українських Січових стрільців 19141918. – К., 2008.

$126.Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861–1914 рр.) // УІЖ. – 2011.№ 3.С. 95 – 107.

$127.Павко А. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ ст.: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. – К., 1999.

$128.Перша Світова війна і слов’янські народи. – К., 1998.

$129.Попик С. Українці в Австрії, 19141918 рр.: австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. К.; Чернівці, 1999.

$130.Реєнт О. Перша світова війна і Україна. – К., 2004.

$131.Реєнт О. Революційні та соціальні рухи трудящих мас України // УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 89 – 107.

$132.Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2003.

$133.Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // УІЖ. – 2004. – № 4. – С. 3 – 37.

$134.Робітничий рух на Україні. Збірка документів і матеріалів. – К., 1987.

$135.Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів. – К., 2008.

$136.Турченко Г.Ф. Національні і територіальні тенденції в Україні напередодні Першої Світової війни // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 2002. – Вип. ХV. – С. 53 – 70.

$137.Турченко Г.Ф. Соціальний потенціал українського державотворення напередодні Першої Світової війни // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 2002. – Вип. ХІV. – С. 72 – 97.

$138.Шаповал Ю. Україна ХХ ст.: Особи та події в контексті історії. – К., 2001.

$139.Шацило В. Первая мировая война 1914 – 1918: факты, документы. – М., 2003.

Тема 17. Українська революція 1917 – 1921 рр.

$11.     Андрусишин Б. Директорія УНР і автокефалія Української Православної церкви // Пам’ять століть. – 2004. – № 5. – С. 4 – 23.

$12.     Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1911 – 1920 рр. – К., 1995.

$13.     Андрусишин Б., В. Бондаренко Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. − К., 2011.

$14.     Боберський І. Щоденник, 1918 – 1919 рр. – К., 2003.

$15.     Бойко О.Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. // УІЖ. – 2009.№ 6. – С. 35 – 47.      

$16.     Бондаренко Д. Взаимоотношения Временного правительства и УЦР. – Одесса, 2004.

$17.     Василік І. Військове міністерство Української Держави (1918): Структура функції // Військово-історичнй альманах. – 2005. – Ч. 1. – С. 4 – 12.

$18.     Васюта І. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918 – 1939 рр.) // УІЖ. – 2001. – № 6. – С. 35 – 64.

$19.     Великочий В. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР. – Івано-Франківськ, 2003.

$110.Верстюк В. Махновщина. Селянський повстанський рух в Україні (1918 – 1921 рр.). – К., 1991.

$111.Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К., 1997.

$112.Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // УІЖ. – 2007.№ 2. – С. 23 – 46.

$113.Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. – Ч. 1 – 3.

$114.Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (19171920 рр.) К., 2010.

$115.Гай-Нижник П.П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України.2007.№ 4.С. 136145.

$116.Гай-Нижник П.П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П.Скоропадським // УІЖ. – 2011.№ 4.С. 132 – 164.

$117.Геник Л. Ідеї федерації Австрії й ЗУНР// Визвольний шлях. – 2003. – № 1. – С. 36 – 45.

$118.Героїка трагедії Крут / В. Сергійчук (упоряд.).К., 2008.

$119.Горак В. Директорія: потенціал і можливості політичного виживання // Україна ХХ ст.: проблеми національного відродження. Збірник наукових праць. – К., 1993.

$120.Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К., 2009.

$121.Гражданская война на Украине. 1918 – 1920. Сборник документов и материалов: В 3-х т. – К., 1967.

$122.Грицак Я. Українська революція 1914 – 1923: нові інтерпретації // Страсті за націоналізмом. – К., 2004. – С. 46 – 68.

$123.Грушевський М. Новий період в історії України за роки від 1910 – 1919. – К., 1992.

$124.Гусєв В. Падіння Центральної Ради – початок нової сторінки української історії // Історія України. – 2003. – № 19. – С. 1 – 6.

$125.Дацків І. Брест 1918: європейський прорив України. Тернопіль, 2008.

$126.Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917 – 1922 рр. – К., 1998.

$127.Дорошенко Д. Історія України 1917 – 1923: В 2-х т. – К., 2002. – Т. 1.

$128.Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд / О. Веремійчик (упоряд.). – К., 2006.

$129.Захарченко П.П. Селянська війна в Україні: рік 1918. – К., 1997.

$130.Захарчук А. Державотворчі пошуки в Україні періоду Ц.Р.: політико-правовий аспект. – Суми, 2003.

$131.Західно-Українська республіка 1918 – 1923 рр. Документи і матеріали. – Івано-Франківськ, 2001. – Т. 1.

$132.Збірник пам’яті Симона Петлюри. (1879 – 1926). – К., 1992.

$133.ЗУНР: досвід державотворення та проекції на сучасність // Історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 89 – 91.

$134.Коваль М. Чисельність армії УНР в Кам’янецьку добу Директорії (червень – листопад 1919 р.) у світлі архівних документів // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 112. – С. 228 – 234.

$135.Ковальчук М. Відносини Румунії з урядом Української Народної Республіки в 1919 р. // УІЖ. – 2010. – № 4. – С. 115 – 127.

$136.Ковальчук М. Невідома війна 1919 р.: українсько-білогвардійське протистояння. – К, 2006.

$137.Копиленко О. Сто днів Центральної Ради. – К., 1992.

$138.Красівський О. ЗУНР, Польща: політика та воєнне протиборство (листопад 1918 – липень 1919 рр.). – Львів, 1999.

$139.Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 – 1923 рр.: Проблеми взаємовідносин. – К., 1998.

$140.Красівський О. Українсько-польські взаємини в 19171923 рр. – К., 2008.

$141.Кудлай О. Діяльність Народного міністерства внутрішніх справ УНР // УІЖ. – 2005. – № 2. – С. 90 – 104.

$142.Кульчицький В. Російська революція 1917 року: новий погляд. – К., 2008.

$143.Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиліття (1919 – 1928 рр.). – К., 1996.

$144.Лисяк-Рудницький І. Четвертий універсал та його ідеологічні попередники // Історичні есе: В 2-х т. К., 1994. Т. 2. С. 1 27.

$145.Лозинський М. Галичина. 1918 – 1921 рр. – Відень, 1922.

$146.Лозовий В. Аграрна політика Директорії Української Народної Республіки і її реалізація на Поділлі (1919 р.): Навчально-методичний посібник. – Кам'янець-Подільський, 2004.

$147.Лозовий В. Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР. – К., 2005.

$148.Любовець О. Політична опора гетьманату П. Скоропадського. – К., 2009.

$149.Любовець О. Українські політичні партії й політичні альтернативи 1917 1920 рр. К., 2005.

$150.Мазепа І. (1884 – 1952). Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921. – К., 2003.

$151.Малюта О. Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 20 – 40-ті рр. ХХ ст.: боротьба за національну державність як форму організації повсякденного життя української еміграції // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 12. – С. 287 – 308.

$152.Марчук П. Українсько-московська війна. 1917 – 1919. – Торонто, 1957.

$153.Матвієнко В. Центральна Рада: федералістська ідея та інтеграційна політика // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 88 – 95.

$154.Махно Н. Воспоминания. – К., 1991.

$155.Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. – К., 1993.

$156.Осауленко Л. Гетьман України П. Скоропадський 29 квітня 1918 р. – 14 грудня 1918 р.: Кн. 1.Луцьк, 2003.

$157.Павленко Ю.В., Храмов О.О. Українська державність у 19171919 рр.: історико-генетичний аналіз. – К., 1995.

$158.Павлюк О.В. Боротьба України за незалежність і політика США (19171923). – К., 1996.

$159.Папакін Г.В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. – К., 2003.

$160.Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. – К., 2008.

$161.Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроба проведення та причини невдачі // УІЖ. – 2006. – № 3. – С. 68 – 84.

$162.Пиріг Р.Я. Українська гетьманська держава. Історичні нариси. – К., 2011.

$163.Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. – К., 2011.

$164.Притуляк П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917 – 1918 рр.). – К., 2004.

$165.Реєнт О. Більшовизм і українська революція 1917 – 1920 рр. спроба визначення характеру і динаміки соціальних процесів. – К., 1994.

$166.Реєнт О. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // УІЖ. – 2009. – № 1. – С. 4 – 11.

$167.Реєнт О. У робітнях історичної науки. – К., 1995.

$168.Реєнт О.П. Павло Скоропадський. – К., 2003.

$169.Ситник О. Досвід державного будівництва ЗУНР як вияв прагнення до соборності українських земель // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 2.

$170.Скоропадський П. Спомини. – К., 1992; 1997.

$171.Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999.

$172.Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби. – К., 2007.

$173.Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: у 4 т. – Х., 2008. – Т. 1: Рік 1917.

$174.Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: у 4 т. – Х., 2009. – Т. 2: Рік 1918.

$175.Соловйова В. Українська дипломатія у країнах Центральної Європи (1917 – 1920 рр.). – Донецьк, 2004.

$176.Стахів М. Західна Україна: Нарис історії державного будівництва, збройної та дипломатичної боротьби в 1918 – 1923 рр. У 6 томах. – Скрентон, 1961 – 1988.

$177.Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. – Скрентон, 1962 – 1966. – Т. 1 – 7.

$178.Тинченко Я. Українські збройні сили, березень 1917 р. листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії). – К., 2009.

$179.Трофимович В. Деякі аспекти державотворення в період Гетьманату Скоропадського // Україна соборна.К., 2005.Вип. 2. – Ч. 1. – С. 141 – 153.

$180.Українська революція і державність (1917 – 1920 рр.) – К., 1998.

$181.Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917: Документи і матеріали. – К., 2003.

$182.Царенко М. Взаємини урядів УНР і ЗУНР 1919р.: погляд В.Винниченка // Наше гасло. – 2004. – № 3. – С. 110 – 112.

$183.Церква в Українській державі. Доба Гетьманату. – К., 1997.

$184.Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Спогади. – Нью-Йорк, 1958.

$185.Юрійчук Є. Становлення і характер радянської влади в Україні: історико-правові аспекти (1917 – 1922 рр.). – К., 1998.

$186.Яковлів О. Основи Конституції УНР. – Нью-Йорк, 1964.

 

Тема 18. Політичний і соціально-економічний розвиток радянської України в 1920 – 1930-х рр.

$11.     Безотосний М. Україна в добу сталінщини. Історія опору. – К., 2002.

$12.     Бондарчук П. Національно-культурна політика більшовиків в Україні на початку 20-х років. – К., 1998.

$13.     Борисенко В. Усні свідчення про геноцид // Пам'ять століть. – 2003. – № 3. – С. 62 – 73

$14.     Волковинський В. і ін. Християн Раковський: політичний портрет. – К., 1990.

$15.     Волосник Ю. Непманська буржуазія України напередодні зламу НЕПу // Південний архів. Історичні пошуки. – 2007. – Вип. 24. – С. 128 – 136.

$16.     Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (19171953 рр.). – К., 2009.

$17.     Ганжа О. Українське селянство в період ставлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.). – К., 2000.

$18.     Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини і наслідки. – К., 2003.

$19.     Голодомори в підрадянській Україні: праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні. – К., 2003.

$110.Греченко В., Ярмиш О. Україна в добу "раннього" тоталітаризму (20‑ті рр. ХХ ст.). – Харків, 2001.

$111.Гриневич А. Сталінська «революція з гори» та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // УІЖ. – 2003. – № 5. – С. 50 – 64.

$112.Даниленко В. Українізація: здобутки і втрати (20 – 30-ті рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 1992. – Вип. 2.

$113.Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20 – 30 рр. – К., 1991.

$114.Дорошенко М. Більшовицький «експорт» в Україну тоталітарних структур влади у 1917 – 1921 рр. // Історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 10 – 20.

$115.Дорошенко М. Особливості та основні етапи формування компартійної номенклатури в УСРР ( 20 – 30 ті роки ХХ ст.) // Вісник історії. – К. – Вип. 65 – 66. – С. 102 – 105.

$116.Єфіменко Г.Г. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917 – 1925 рр. // УІЖ. – 2009. – № 2. – С. 96 – 109.

$117.Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. / Смолій В.А. (відп.ред.). – К., 2006. – Т. 2.

$118.Касьянов Г. Danse macabre: голод 1932 – 1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х). – К., 2010.

$119.Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20 – 30 рр.). – К., 1991.

$120.Куліш А. Голодомор 1932 – 1933. Причини, жертви, злочинці. – К. – Харків, 2001.

$121.Кульчицький С. Голодомор 1932 – 1933 рр. як геноцид. – К., 2007.

$122.Кульчицький С. Голодомор 1932 – 1933: механізми сталінського террору // УІЖ. – 2007. – № 4. – С. 4 – 26.

$123.Кульчицький С. Історичне місце української радянської державності. – К, 2002.

$124.Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиліття (1919 – 1928 рр.). – К., 1996.

$125.Кульчицький С. УСРР в добу воєнного комунізму (1917 – 1920 рр.). – К., 1994.

$126.Лисенко А.А. Військова та політична діяльність отамана Н.Я.Григор’єва (Серветника) у 1918 – 1919 рр. // УІЖ. – 2009. – № 6. – С. 63 – 80.

$127.Марочко В. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 – 1933) // УІЖ. – 2003. – № 3. – С. 90 – 102.

$128.Марочко В., Хілліг Гьотц. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929 – 1941). – К., 2003.

$129.Марочко В.І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932 – 1933 pp. в Україні: нова чи стара інтерпретація // УІЖ. – 2006. – № 3. – С. 186 – 199.

$130.Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? // УІЖ. – 2007. – № 1. – С. 185 – 200.

$131.Мовчан О. Голод 1921 – 1923 рр. на Україні // УІЖ. – 1990. – № 10 – 12.

$132.Мовчан О. Участь професійних спілок УСРР у боротьбі з бюрократизмом (1920 – 1928 рр.) // Проблеми історії України. – 2003. – Вип. 8. – С. 183 – 197.

$133.Нариси історії української інтелігенції: перша половина ХХ ст. – К., 1994. – Кн. 2.

$134.Нікольський В. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950 рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк, 2003.

$135.Норман М. Наймарк Геноциди Сталіна. – К, 2011.

$136.Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. – К., 2008.

$137.Свистович С. Взаємодія органів більшовицької влади і громадських обєднань України у процесі здійснення суспільної трансформації (1920‑ті – початок 1930-х років) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 2. – С. 58 – 65.

$138.Сергійчук В. «Українізація Росії»: Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923 – 1932 рр. – К., 2000.

$139.Соболь П. Голодомор як специфічний інструмент політичного тоталітаризму // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 83 – 91.

$140.Стахів М. Україна проти більшовиків. – Тернопіль, 1993. – Кн. 2.

$141.Сушко О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УРСР ( 1921 – 1929 рр). – К., 2003.

$142.Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення: Матеріали міжнародної конференції. – К., 2003.

$143.Фролов М.  Комуністична партійна радянська еліта в УСРР ( 1917 – 1922 рр.): становлення і функціонування. – Запоріжжя, 2003.

$144.Цвілюк С. А. Українізація України: тернистий шлях національно-культурного відродження за доби сталінізму. – Одеса, 2009.

$145.Чирко Б. Національні меншини в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.). – К., 1995.

$146.Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.

$147.Шаповал Ю. Політичний терор в Україні у 30 – 50-і роки. Стан і перспективи дослідження // Етнополітологія в Україні: Становлення: що далі. – К., 2002.

$148.Шаповал Ю. Україна 20 – 50-х рр.: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

$149.Шаповал Ю. Україна в 20 – 50 рр. Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.). – К., 1994.

$150.Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух на Київщині 1917 – 1923 рр.: сучасна історіографія проблеми // УІЖ. – 2010. – № 3. – С. 186 – 204.  

$151.Юрійчук Є. Становлення і характер радянської влади в Україні: історико-правові аспекти (1917 – 1922 рр.). – К., 1998.

 

Тема 19. Західноукраїнські землі в 1920 – 1930-ті рр.

$11.            Бутко С. Походження засновників Організації Українських Націоналістів: регіональний аспект // Україна соборна: Збірник Наукових статтей. – К., 2005. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 400 – 406.

$12.            Васюта І. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918 – 1939 рр.) // УІЖ. – 2001. – № 6. – С. 35 – 64

$13.            Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна // Дзвін. – 1991. – № 3.

$14.            Граб О. Тенденції та перспективи культурного піднесення Західної України. І проблема самоідентифікації українців у добу розгортання національного руху ( 1920-ті роки) // Вісник. ДФКОКІМ. – 2004. – № 3. – С. 76 – 86.

$15.            Дробот І. Буковинські українці в боротьбі за соборну державність (1920 – 1930-ті рр.). – К., 2002.

$16.            Качараба С. Еміграція з Західної України (1919 – 1939). – Львів, 2003.

$17.            Касьянов Г. До питання про ідеологію організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд. – К., 2003.

$18.            Касьянов Г. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // УІЖ. – 2004. – № 1. – С. 29 – 42; № 2. – С. 68 – 82.

$19.            Кентій А. Українська військова організація (УВО) у 1920 – 1928 рр.: короткий нарис. – К., 1998.

$110.        Кучерик О. Ґенеза військової доктрини ОУН // Військово-історичний альманах. – 2004. – Ч. 2 (9). С. 56 – 65.

$111.        Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк. – 1939. – Т. 1.; 1968. – Т. 2.

$112.        Рубльов О., Черненко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтеліґенції. – К., 1994.

$113.        Смолій В. Польське цивільне і військове аграрне осадництво у Західній. Україні: історико-правовий контекст ( 1919 – 1939 рр.). – Тернопіль, 2003.

$114.        Солдатенко В. Галицька армія у Наддніпрянській Україні. – К., 2004.

$115.        Футала В.П. Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 – 1930‑х pp.: стан і перспективи дослідження // УІЖ. – 2008. – № 5. – С. 195 – 210.

$116.        Ходак В. Боротьба ОУН з радянофільством у Західній Україні (1929 – 1934 рр. ) // Україна соборна. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 389 – 394.

$117.        Яхимович Б. Драма Карпатської України. Події 1938 – 1939 рр. на Закарпатті. Потреба їх сучасної оцінки // Дзвін. – 1990. – № 11.

Тема 20. Україна в роки Другої світової війни (19391945 рр.)

$11.     Азарх І. Деякі аспекти побутування сільського населення на окупованій німцями території // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / відп. ред. О. Є. Лисенко. – К., 2012. – Вип.15. – С. 51 – 71.

$12.     Андрухів Т. Спроба збройного повстання ОУН на західноукраїнських землях (грудень 1939 – грудень 1940 рр.) // Галичина. – 2001. № 7. – С. 84 87.

$13.     Архіви окупації 1941 – 1944 рр.: Наукове видання.Т. 1. – К., 2006.

$14.     Бажан О. – Суспільні настрої в Українській РСР у перші дні Великої Вітчизняної війни (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – № 2 (37). – Харків, 2011. – С. 7 – 47.

$15.     Беллецца Сімоне Аттіліо. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) // УІЖ. – К., 2010.– № 3 (492). – С. 78 – 92.

$16.     Бережинський В.Г. Київська оборонна операція 1943 р. (12 листопада-22 грудня 1943). – К., 2003.

$17.     Бережинський В.Г. Львівсько-Сандомирська операція (18 липня – 2 серпня 1944 р.). – К., 2003.

$18.     Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943 – 1959. – К., 2001.

$19.     Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О. Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій // УІЖ. – 2010. – № 3 (492). – С. 4 – 30.

$110.Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943 – 1945рр.) // УІЖ. – 2012. – Вип. 4 (№505). – С. 104 – 127.

$111.Відновлення Української держави в 1941 р. Нові документи та матеріали. – К., 2001.

$112.Волкогонов В.А. Триумф и трагедия: политический портрет В.Й. Сталина: В 2-х кн. – М., 1990.

$113.Гінда В. – Освітня політика нацистів в райхскомісаріаті «Україна»// Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / відп. ред. О.Є. Лисенко. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 71 – 76.

$114.Годун О. Як “народні месники” мстили народові: Про деякі особливості совєтського партизанського руху на території України в роки Другої світової війни // Визвольний шлях. – 2004. – Березень. – С. 79 94.

$115.Головата Л.В. Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник леґальної видавничої діяльності // УІЖ. – 2011. – № 5 (500). – С. 98 – 110.

$116.Головко М.Л. Із історії відбудови і розвитку вищої та середньої педагогічної школи УРСР (1943 – 1950 рр.) // УІЖ. – 1986. – № 5. – С.63– 71.

$117.Гончаренко О.М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхcкомісаріату Україна (1941 – 1944 рр.) // УІЖ. – 2010. – № 1 (490). – С. 128 – 142.

$118.Горбуров Є.Г, Шитюк М.М. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня України в роки німецько-румунської окупації. – К., 2003.

$119.Горбуров Є.Г. Рух опору на Півдні України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944рр.). – К., 2002.

$120.Грицюк В. Оперативно-стратегічна обстановка в Україні на початок весни 1944 року. Замисли сторін // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 26 – 42.

$121.Демченко М.В., Коваль М.В., Король В.Ю. У роки Великої Вітчизняної війни // Історія України. ХХ ст. – К., 1992. – С. 328 – 354.

$122.Дерейко І. І. Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті «Україна» (1941 – 1944 роки). – К., 2012.

$123.Держалюк М. – Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / відп. ред. О. Є. Лисенко. – К., 2012. – Вип.15. – С. 98 – 129.

$124.Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – К., 2002.

$125.Дробот І.І., Кучер В.І., Чернега П.М. Україна у Другій світовій війні. – К., 1998.

$126.Дубик М.Г. – Карл Гайнц Рот, Ян-Петер Абрагам. «Реемтсма» у Криму: Тютюнове виробництво й примусова праця під німецьким окупаційним правлінням 1941 – 1944 // УІЖ. – 2012. – № 2. – С. 211 – 215.

$127.Зайцев О.Ю. ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи міжвоєнної Європи // УІЖ. – 2012. – № 1 (502). – С. 89 – 101.

$128.Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939 – 1945) // УІЖ. – 2002. – № 3. – С. 94 – 103.

$129.Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944. – К., 2003.

$130.Кабанець Є.П. – Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ. – 2011. – № 5 (500). – С. 81 – 98.

$131.Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942 1943 рр. – К., 1999

$132.Киричук Ю.А. Терор і тероризм у Західній Україні // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 548 – 595.

$133.Клименко О.О. Грошові документи ОУН (бофони) 1939 – 1952 років. – Тернопіль., 1999.

$134.Коваль М.В. Друга світова війна і Україна (1939 – 1945): Історіософські нотатки. – К., 1999.

$135.Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованих територіях України в 1941 1944 роках. – К., 2002.

$136.Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

$137.Косик В.Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

$138.Кук В. «Ми здобули моральну перемогу» // Старожитності. – 1992. – № 20. – С. 12 – 13.

$139.Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945). – К., 1974.

$140.Кучерепа М.М. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т. 8: Великий терор: Польська операція 1937 – 1938 / Wielkiterror: Operacjapolska 1937 – 1938: У 2 ч. // УІЖ. – 2012.– № 2 (503). – С. 108 – 111.

$141.Лебедь М. УПА. – Дрогобич, 1993.

$142.Лемещук Н.М. Героическая оборона Киева. – К., 2000.

$143.Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи // УІЖ. – К., 2011. – № 4 (499).– С. 165 – 195.

$144.Лисенко О.Є., Вронська Т.В. Терор на окупованих українських землях // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 600 656.

$145.Лисенко О.Є., Вронська Т.В. Терор проти власного народу // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 677 698.

$146.Лисенко О.Є., Вронська Т.В.Терористична тактика в діяльності ОУН та УПА // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 656 – 672.

$147.Лобода М. К. Політика і практика працевикористання в окупованій Україні (1941 – 1944 рр.) // УІЖ. – 2010. – № 3 (492). – С. 64 – 78.

$148.Лозицький В.С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) // УІЖ. 2011. – № 6 (501). – С. 152 – 172.

$149.Лук’яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці в Другій світовій війні / відповідь генералові Іщенку. – Тернопіль., 2002.

$150.Лук'яненко Л. Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні. – К., 2013.

$151.Маєвський М. Спецслужби Польської Народної Республіки проти осередків зарубіжних українських організацій // УІЖ. – К., 2012. – № 2 (503). – С. 122 – 135.

$152.Мазур І., Зимнін А. Окупаційна аграрна політика “третього рейху” в Україні (1941 – 1944 рр.) // Історія слов’янських народів: актуальні проблеми дослідження. Вип.6 Слов’янські народи в Другій світовій війні. Збірник наукових праць. – К., 2000. – С. 173 – 175.

$153.Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941 – 1943 рр.) // УІЖ. – 2010. – № 3 (492). – С. 30 – 46

$154.Матеріали та документи Служби безпеки ОУН (б) у 1940-х рр. К., 2003.

$155.Михайлуца М.І. Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941 – 1944 рр.) // УІЖ. – 2011. – № 2 (497). – С. 80 – 90.

$156.Михненко А.М. Донбас в роки Великої Вітчизняної війни (1941 1945). – Донецьк., 2000.

$157.Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942 – 1952. – Львів., 1991.

$158.Моряки-черноморцы в обороне главной базы флота 1941 1942. – К., 2000.

$159.Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине. 1941 – 1944. – К. – 1985. – В 2 кн.

$160.Нахманович В.Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (роздуми до 70-річчя київської масакри 29 – 30 вересня 1941 р.) // УІЖ. – 2011. – № 6 (501). – С. 105 – 122.

$161.Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла. – Івано-Франківськ, 2002.

$162.Організація українських націоналістів і українська повстанська армія: строковий висновок робочої групи істориків при НАН України – К., 2005.

$163.ОУН і УПА в 1943 році: Документи. – К., 2008.

$164.Пагіря О. – Протистояння і переговори між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині та Південному Поліссі в 1943 р. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – Харків, 2011. – C. 333 – 397.

$165.Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // УІЖ. – 2012. – № 4 (505).– С. 154 – 172.

$166.Патриляк І.К. Військовотворчі заходи ОУН(Б) у липні-вересні 1941р. // УІЖ. – 2001. – № 4. – С. 126 – 139.

$167.Патриляк І.К. Легіони Українських Націоналістів (1941 – 1942): історія виникнення та діяльності. – К., 1999.

$168.Перехрест О. Г. Сільське господарство України в 1943 – 1945 рр.: проблеми та результати відбудови // УІЖ. – 2010. – № 3 (492). – С. 92 –110.

$169.Перехрест О. Г. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.). – К., 2010.

$170.Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах: Навчальний посібник. – Львів, 2012. 

$171.Потильчак О.В. Радянсько-військовий полон та інтернування в Україні (1939 – 1954 рр.). – К., 2004.

$172.Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 21 / відп. ред. С.В. Кульчицький. – К., 2012. – С.212– 232.

$173.Рокосовский Р.К. В боях за освобождение Украины. – К., 2000.

$174.Руденко Н.М. Партизанський командир (до 100-річчя від дня народження О.Ф. Федорова) // УІЖ. – 2001. – № 3. – С. 143 – 148.

$175.Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939 – 1941. – М., 1992.

$176.Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. – К., 1996.

$177.Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни: Документи з українських архівів і польські публікації. – К., 2003.

$178.Сливка Ю.Ю. Українсько-польське протистояння періоду другої світової війни: витоки та наслідки. – Львів, 2003.

$179.Слободянюк М. А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України // УІЖ. – 2010. – № 3 (492).

$180.Смірнова В. – Колекція документів з архіву члена ОУН А. Михалевича: перші результати історико-археографічного опрацювання // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 2 (37). – Харків, 2011. – С. 266 – 292.

$181.Сушко О.О., Виговський М.Ю. Крах спроби фашизації школи на Україні // Радянська школа. – 1988. – № 5. – С. 82 – 84.

$182.Трубайчук А.Ф. Брудершафт двох диктаторів. – К.,1993.

$183.Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941 – 1945) // История Украинской ССР. – К., 1984. – Т.8. – С. 382 – 616.

$184.Украинская ССР в Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 – 1945) // История Украинской ССР. – К., 1984. – Т.8.

$185.Уткін О. І. – Радянські військові, матеріальні та культурні втрати у Великій Вітчизняній війні // Історична пам'ять. 2012. № 1 (27). – С. 24 – 35.

$186.Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943-1944рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. – Львів, 2003.

$187.Шаповал Ю.І. Людина і система: штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – К., 1994.

$188.Шваповал Ю.І. ОУН і УПА на терені Польщі (19441947). – К., 2000.

$189.Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. – К., 2011.

$190.Якушевский А.С. Фактор внезапности в нападении Германии на СССР // История СССР. – 1991. – № 3. – С. 3 – 15.

$191.Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30 – 50 рр. ХХ ст. (Історико-політологічний аспект). – Луцьк, 1995.

$192.Ящук О. Діяльність молодіжних структур ОУН(Б) на території східних та центральних областей України у 1944 1954 рр. – К., 2006.

Тема 21. Суспільно-політичне та економічне життя в Україні

1946 – 1985 рр.

$11.     Аксенов Ю.С., Виноградов Л.К. Некоторые проблемы развития общества в 70-е годы. Действие механизма торможения // Вопросы истории КПСС. – 1988. – № 2. – С. 110 – 133.

$12.     Акція «Вісла»: Документи. – Львів – Нью-Йорк, 1997.

$13.     Бадзьо Ю. Право жити: Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму. – К., 1996.

$14.     Бажан О. До питання про «українофільство» першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей – Вип. 37. – К., 2011. – С. 215 – 246.

$15.     Бажан О. Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київщині у 1919 – 1980-ті рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 1 (36). – Харків, 2011. – С. 156 – 235.

$16.     Бажан О.Г. Придушення інакомислення в добу «застою» // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 797 – 832.

$17.     Бажан О.Г. Рецедиви терору в роки хрущовської «відлиги» // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. – С. 776 – 788.

$18.     Баран В.К. Україна після Сталіна: Нарис історії.1953 – 1985 рр. – Львів, 1992.

$19.     Бек К. – Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР // УІЖ. – 2012. – Вип. 4 (№ 505). – С. 127 – 140.

$110.Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального терора, 1929 – 1953. – СПб., 2000.

$111.Бондарчук П. М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940 – 1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації. – К., 2012.

$112.Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. // УІЖ. – К., 2010. – № 2 (491). – С. 137 – 164.

$113.Бондарь В.Я. Истоки и сущность негативных процессов в партийной жизни в 70-х-начале 80-х гг. // Вопросы истории КПСС. – 1989. – № 5. – С. 18 – 31.

$114.Веселова О. Голодомори 1930-х і 1940-х рр. в Україні: схожість і відмінність // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 21 / відп. ред. С.В. Кульчицький. – К., 2012. – С. 188 – 195.

$115.Ветров І.Г. Від геополітичної стратегії – до економічного курсу: відродження економічного потенціалу України у 40 – 50-ті рр. ХХ ст. // Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей / відп. ред. О. Є. Лисенко. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 189 – 201.

$116.Винниченко І. Україна 1930 – 1980-х: депортації, заслання, вислання. – К., 1994.

$117.Вільховий Ю.В. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40 – 70-х років ХХ ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 2003.

$118.Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946 – 1947 рр. – К.,1991.

$119.Вронська Т.В. 21 лютого 1948 р. в історії сталінського терору // УІЖ. – К., 2011. – № 1 (496). – С. 107 – 123.

$120.Вронська Т.В., Лисенко О.Є., Чорний Р.Л. Відповідальність за державні злочини у проектах Кримінального кодексу СРСР (1946 – 1949 рр.) // УІЖ. – 2012. – № 1(502). – С. 120 – 134.

$121.Гальчак С.Д. На узбіччі суспільства: Доля українських «остарбайтерів» (Поділля, 1942 – 2007 pp.). – Вінниця, 2009.

$122.Гарань О.В. Відбудова промисловості УРСР у другій половині 40-х років у висвітленні зарубіжної історіографії // УІЖ. – 1989. – № 4. – С. 57 – 58.

$123.Гарань О.В. Проблеми формування національних кадрів у західних областях УРСР у другій половині 40 – 50-х років // УІЖ. – 1989. – № 10. – С. 55 – 65.

$124.Генега Р.Я. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // УІЖ. – 2011. – № 2 (497). – С. 106 – 123.

$125.Головко М.Л., Сушко О.О. Проблеми економічної політики країни в 50‑х – першій половині 60-х років. Пошук шляхів прискорення розвитку народного господарства // Науково-методичні праці з історії СРСР. – Вип. 1. – К., 1991. – С. 55 – 68.

$126.Голод в Україні 1946 – 1947. Документи і матеріали. – К. – Нью-Йорк, 1996.

$127.Гордієнко П.Л. До питання про раднаргоспи як форму регіонального господарського самоврядування (1957 – 1965 рр.) // Шляхи розвитку слов’янських народів. Актуальні проблеми історії. – К., 1992. – С. 174 – 182.

$128.Горська А. Червона тінь калини: Листи, спогади, статті. – К., 1996.

$129.Григоренко П. Воспоминания // Звезда. 1990.№ 1 – 2.

$130.Даниленко В. Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 1 (36). – Харків, 2011. – С. 63 – 89.

$131.Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000.

$132.Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998.

$133.Дзюба І.М. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна: Науково-публіцистичне дослідження. – К., 2003.

$134.ЄленськийВ.Є. Морозна «відлига». Про антицерковну кампанію кінця 50-х – початку 60-х років // Маршрутами історії. – К., 1900. – С. 271 –287.

$135.Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 – 1987). – Харків, 2003.

$136.Ільницький В. Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних формувань (1944 – 1954 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – № 2 (37). – Харків, 2011. – С. 47 – 83.

$137.Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980-х роках. – К., 1995.

$138.Киричевський П. Антимонастирська кампанія на західноукраїнських землях у 50 – 60-х рр. XX ст.: особливості проведення // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 21 / відп. ред. С. В. Кульчицький. – К., 2012. – С. 232 – 243.

$139.Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991.

$140.Кожукало І.П. Вплив культу особи Сталіна на політичні процеси на Україні в 40-і – на початку 50-х років // УІЖ. – 1989. – № 2.

$141.Кожукало У.П., Шаповал Ю.І. У ті важкі повоєнні роки // Про минуле – заради майбутнього. – К., 1989. – С. 138 – 150.

$142.Корнецький С. Незабуду: спомини в’язня. – Львів, 1998.

$143.Коротенко А. Алікіна Н. Радянська психіатрія: похибки та зловмисність. – К., 2002.

$144.Кравець В.О. Членство України в Раді Безпеки ООН // УІЖ. – 1986. – № 10. – С. 16 – 25.

$145.Кривдіна І.Б. Гельсіньський рух і його вплив на національно-політичні процесси в Україні (1976 – початок 90-х років): Автореф. канд. дис. іст. наук. – Одеса, 2001.

$146.Кривчик Г.Г. Протиріччя культурного розвитку українського села у 1960 – 80-ті рр. // УІЖ. – 2002. – № 5. – С. 24 – 33.

$147.Крізь пекло гулагів: Документи, спогади, нариси. – Ужгород, 1996.

$148.Крупина В. Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / відп. ред. В.М.Даниленко. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 157 – 167.

$149.Крупина В.О. «Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть...» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві) // УІЖ. – 2012. – Вип. 4 (№ 505). – С. 140 – 154.

$150.Курносов Ю.О. Суспільно-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х років // УІЖ. – 1990. – № 5. – С. 79 – 86.

$151.Куценко Г.П. Дякую тюрмі: Спогади і документи. – К., 1998.

$152.Лещенко Л.О. Україна на міжнародній арені (1945 – 1946 рр.). – К., 1969.

$153.Лібералізація радянського суспільства // Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т.13.

$154.Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. – К., 1991.

$155.Людина і система (штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

$156.Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917 – 1985 рр.). – К., 1992.

$157.Марченко В. Листи до матері з неволі. – К., 1994.

$158.Масовий терор у післявоєнний період // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. 2002. – С. 707 – 775.

$159.Мірчук П. Українська Повстанська Армія. – Львів, 1991.

$160.Нємов М. Висування кандидатів до рад депутатів трудящих різного рівня в УРСР як один із методів контролю за українським суспільством (друга половина 1950-х – 1980-х рр.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей – Вип. 37. – К., 2011. – С. 246 – 263.

$161.Ніколаєць К. Опозиційний рух в УРСР другої половини 1980-х рр.: історіографія проблеми // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей – Вип. 37. – К., 2011. – С. 18 – 31.

$162.Овсієнко В.В. Світло людей: Спогади-нариси про Василя Стуса, Юрія Литвина, Оксану Мешко. – К., 1996.

$163.Останній період «Сталінщини» // Україна крізь віки: в 15 т. – К., 1998. – Т. 13.

$164.Панченко П.П., Чишко В.С. Украинское село на путях научно-технического прогресса: достижения и просчеті (60-е – 80-х годы). – К., 1989.

$165.Пастушенко Т.В. Спадок війни: політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // УІЖ. – 2010. – № 3 (492). – С. 110 – 127.

$166.Пилявець Ю.Г., Пилявець Р.І. Каторга у СРСР (1943 – 1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в’язнів // УІЖ. – 2011. – № 2 (497). – С. 91 – 106.

$167.Пронь Т. Масове переселення українців з Польщі в УРСР в 1944 – 1946 рр.: ключові концепти удокументованого та історіографічного наративу // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / відп. ред. В.М.Даниленко. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 59 – 73.

$168.Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин. – К., 2010.

$169.Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина // УІЖ. – 1991. – № 1 – 2.

$170.Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950‑х – початок 1990-х рр. – К., 1998.

$171.Савельєв В.Л. 50-80-ті: час пошуків і втрачених можливостей. Про минуле – заради майбутнього. – К., 1989. – С. 164 – 178.

$172.Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку: невольнича мемуаристика. – К., 2003.

$173.Сольчак Р. Україна, Білорусь і Молдова: інтеграція по-імперські, русифікація та боротьба за національне виживання // УІЖ. – 1992. – №7, 8, 9, 10.

$174.Стус В. Листи до сина. – Івано-Франківськ., 2001.

$175.Стус Д.В. Життя і творчість Василя Стуса. – К., 1992.

$176.Танюк Л. Парастас: Іван Світличний, Алла Горська, Володимир Глухий, Мар’ян Крушельницький: Художньо-публіцистичний твір. – К., 1998.

$177.Українська Гельсінська група: До 20-ліття створення. – К., 1996.

$178.Український національний фронт: Дослідження, документи, матеріали. – Львів, 2000.

$179.Український правозахисний рух: Документи й матеріали. – Вашингтон – Торонто, 1978.

$180.Цепенда І.Є. Операція «Вісла» в польській історіографії // УІЖ. – 2002. – № 3. – С. 84 – 93.

$181.Чорновіл В. Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»). – Львів, 1991.

$182.Шаповал Ю.І. Україна 20 – 50-х років. – К., 1994.

$183.Швидкий В.П. Голод 1946 – 1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // УІЖ. – 2010. – № 1 (490). – С. 142 – 165.

$184.Шелест П. Все, що скоїться, я передбачав // Україна. – 1990. – № 22, 23.

$185.Шелест П. Холодна «відлига» // Київ. – 1990. – № 7. – С. 77 – 92.

Тема 22. Україна на шляху національно-державного відродження та

незалежності (1986 – 2014 рр.)

$11.     Агапов В.Л. Шахтарські колективи радянської України й органи влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991р. // УІЖ. – 2011. – № 3 (498). – С. 143 – 161.

$12.     Агапов В.Л. Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р. // УІЖ. – 2011. – № 4 (499). – С. 23 – 41.

$13.     Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. // Голос України. – 1991. – № 165.

$14.     Алексєєв Ю.М. та ін. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985 – 1999 рр.). – К., 2000.

$15.     Андрощук О.В. В.Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів // УІЖ. – 2010. – № 1 (490). – С.22 – 35.

$16.     Антикризові заходи уряду. Доповідь прем’єр-міністра України Л.Д.Кучми на сесії Верховної Ради України 18 листопада 1992 року // Голос України. – 1992. – 19 листопада.

$17.     Бажан О.Г. Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню Народного руху України за перебудову // УІЖ. – 2010. – № 1 (490). – С. 35 – 41.

$18.     Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) // УІЖ. – 2011. – 2(497). – С. 123 – 143.

$19.     Барановська Н.П. Соціальні та економічні наслідки Чорнобильської катастрофи. – К., 2001.

$110.Бойко О.Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 – серпень 1991): історико-політологічний аналіз: Автореф. дис. док. політ. наук. – К., 2003.

$111.Бойко О.Д. Україна в 1985 – 1991 рр. Основні тенденції суспільно-політичного розвитку. – К., 2002.

$112.Буглай Н. М. Українсько-польське співробітництво: міжрегіональний аспект: монографія. – Миколаїв, 2012.

$113.Василенко-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.). – К., 1995.

$114.Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекономічних проблем // УІЖ. – 2001. – № 4. – С. 75 – 111.

$115.Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації // УІЖ. – 2011. – № 4 (499).– С. 55 – 77.

$116.Власенко О.В. Політика «за склом» або таємниці виборчих технологій. – К., 2003.

$117.Горюнова Є. О. Євроінтеграція: навчальний посібник. – К., 2013.

$118.Гринів О.І. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? Етнополітологічний аналіз. – Львів, 1997.

$119.Даниленко В.М., Смольніцька М.К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. // УІЖ. – 2011. – № 4 (499). – С. 4 – 23.

$120.Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // Голос України. – 1990. – № 127.

$121.Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Ч. 1. – Тернопіль, 2013.

$122.Закон України «Про національні меншини в Україні» // Голос України. – 1992. – 16 липня.

$123.Земельний кодекс України // Голос України. – 1992. – 5 травня.

$124.Зеркаль М.М. Етнічна система освіти України: особливості відродження та функціонування у 1990 – 2000-ті роки (на прикладі середніх та спеціальних навчальних закладів) // Чорноморський літопис. – 2012. – Вип. 6. – С. 125 – 135.

$125.Камінський А. На перехідному етапі: «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. – Мюнхен, 1990.

$126.Касьян В.І. Зовнішня політика України – важливий фактор розбудови сучасної Української держави. – Рівне, 1993.

$127.Комаринська З. Україна незалежна (1991 – 2011) у фактах, документах, ілюстраціях. – К., 2012.

$128.Конончук С.Г., Ярош О.А. Розвиток демократії в Україні: 1999 р. – К., 2000.

$129.Кравчук Л.М. Державотворення і нова Конституція України // Голос України. – 1992. – 12 листопада.

$130.Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР // УІЖ. – 2011. – № 4 (499). – С. 41 – 55.

$131.Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // УІЖ. – 2010. – № 1 (490). – С. 8 – 22.

$132.Кучма Л. О самом главном. – К., 1999.

$133.Кучма Л. Украина не Россия. – М., 2003.

$134.Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. – К., 1994.

$135.Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки ХХ ст.). – К., 2001.

$136.Литвин В.М. Україна: хроніка поступу (1991 – 2000). – К., 2000.

$137.Литвин В.М. Формування і розвиток в Україні влади демократичного типу. – К., 2002.

$138.О перестройке и кадровой политике партии // Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27 – 28 января 1987. – М., 1987. – С. 7 – 30; 41 – 48.

$139.Остерман Л. Интеллигенция и власть в России (1985 – 1996). – М., 2000.

$140.Островський І., Черненко С. Великий злам: Хроніка «революції на граніті» 2 – 17 жовтня 1990. – К., 2000.

$141.Погорєлова А.І. Розвиток культури парламентаризму в Україні. К., 2012.

$142.Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998.

$143.Політична цензура в Україні: Факти. Тенденції. Коментарі / упоряд. О. Палій, С. Лячинський, С. Макеєв та ін. – К., 2002.

$144.Програма народного Руху України // Другі Всеукраїнські збори Народного руху, 25 – 28 жовтня 1990 р.: Документи. – К.,1990.

$145.Ракитський Б.В., Ракитська В.Я. Перебудова: теоретична експертиза концепції і практичної політики // Філосовська і соціологічна думка. – 1989. – № 10. – С. 3 – 25; № 11. – С. 14 – 31; № 12. – С. 3 – 21.

$146.Русначенко А. Приспана сила. Робітники, робітничий рух і незалежні профспілки в Україні від кінця сорокових до початку дев’яностих років. – К., 2000.

$147.Саух П.Ю. Україна на межі тисячоліть: Трансформація духу і випробовування національним буттям. – Рівне, 2001.

$148.Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. – К., 1990.

$149.Слюсаренко А.Г.,Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник.– К., 1990.

$150.Стратегія розвитку України: теорія і практика. – К., 2002.

$151.Україна – нова стратегія розвитку: бібліографічний покажчик. – Вінниця, 2002.

$152.Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. – К., 1991.

$153.Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів 1991 – 1995 рр.: У 2-х кн. – К., 1998.

$154.Чорнобильська трагедія в документах та матеріалах // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2001. – №1.

$155.Чорнобильська трагедія: Документи і матеріали. – К., 1996.

$156.Шаповал Ю.І. Щербицький: особа політика серед обставин часу // УІЖ. – 2003. – № 1. – С. 118 – 129.

$157.Щербицький В. Спогади сучасників. – К., 2003.

Інтернет ресурси з історії України

Деталі
 

НАЗВА

АДРЕСА

ОПИС

Рейтинг

тІЦ ст./с

Інститут історії України НАНУ http://history.org.ua/ Журнали, альманахи, збірники та монографії, видані інститутом: Український історичний журнал; Соціум; Проблеми історії України: факти, судження, пошуки; Україна в Центрально-Східній Європ; RUTHENICA; Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Укр. **** 323/80
Ізборник

http://litopys.org.ua/ http://litopys.kiev.ua/

Електронна бібліотека: наукові твори - класики української історіографії та сучасні дослідники: М. Грушевський, В. Голобуцький, Г. Касьянов, З. Когут, О. Оглоблін, Н. Яковенко та ін. Джерела: літописи, художня література т ін. Укр. **** 3519/194
EXLIBRIS :: українська електронна бібліотека http://exlibris.org.ua/ http://www.ukrexlibris.com/ Електронна бібліотека: наукові твори - В. Антонович, Д. Яворницький, П. Мірчук, Д. Дорошенко та ін.; мемуаристика: Ю. Коллард, В. Винниченко, З Книш; публіцистика. Укр. **** 58 839/28
Українська історична бібліотека http://ukrhistory.narod.ru/ П. Толочко, Н. Яковенко, А. Капеллер, В. Липинський, М. Драгоманов та ін. Укр. **** 213/32
Історична веб-хрестоматія
UKRAЇNARUS`
http://geocities.com/ua_ukraine/ukrainerus.html Монографії, статті, документи з історії, eтногенетики, антропології, археології України.
Особливу увагу приділено історії формування українського народу, та національно-визвольного руху. Портрети українських володарів, гроші України-Русі. Мапи. Укр.
**** 100/38
Козацтво XV-XXI ст. http://cossackdom.com/

Документи, статті, монографії, рецензії, огляди, мапи, ілюстрації, бібліографію з історії. Укр., рос., англ.

*** 1150/297

Українські сторінки - історія національного руху України

http://ukrstor.com/

Наукові розвідки та документи. Історія окремих напрямків та регіонів національного руху України. Більше 40 діячів, пов'язаних з українським національним рухом - їх роботи та роботи про них. Історичні карти, бібліографія, посилання та ін.

*** 2677/194
Правителі України http://pravyteli.onestop.net/ Довідник правителыв України з ІХ ст. по 1920 р. Династичні таблиці князів-Рюриквичів ** 47/6

История Украины/Сергей Синило

http://members.tripod.com/~sesna/ukraine/ http://sesna.tripod.com/ukraine/ Короткий огляд історії України від найдавніших часів до 1991 р. * 180/34
Історія України http://historyua.narod.ru/ Присвячено історії процесів денаціоналізації в Україні та українському національно-визвольному руху. Хронологічні таблиці, документи * 133/87
Історія України http://unitest.com/uahist/ http://uahistory.kiev.ua/ Михайло Грушевський, Ілюстрована Історія України, Орест Субтельний, Наталія Полонська-Василенко, Серiя книг "Реабiлiтованi iсторiєю" * 879/42
Твори Адріана Кащенка http://kaschenko.onestop.net/ Твори письменника Адріана Кащенка (1858-1921). Серія історичних повістей про козацтво * 45/10
Роботи Зиновія Книша http://knysh.onestop.net/ Роботи Зиновія Книша. Історія ОУН-УПА * 30/4
Українська етнографія http://etno.onestop.net/ Монографії, статті, фотоматеріали посилання з української етнографії ** 39/7
Українська спілка: історія http://spilka.onestop.net/history/ Праці класиків української історіографії: М. Аркас, Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко та ін. Основні історичні документи по періодах; ециклопедії козацтва, Кваціенциклопедія ОУН-УПА; графічні матеріали та ін. *** 6/2
Український одяг XIV - XVIII ст. Костюм Запорізького козацтва http://sweetukraine.narod.ru/odyag/odyag1.html Сторінка присвячена опису одягу запорізького козацтва в XIV-XVIII ст. Є ілюстрації. Автор - Тамара Ніколаєва. * 28/5
Південно-західний фронт http://www.ugz-front.h1.ru/ Статті, документи, мультимедіа з історії Південно-Західного фронту **** 201/8
Галицька Україна http://halychyna.ukrbiz.net/ Інформація етнографічного та історичного характеру про Галичину. Історичні карти, відомості про історичних особистостей, фольклор, місцеві діалекти, її зв'язок з іншими українськими землями і т. ін. * 21/8
Помаранчева хвиля http://www.orange-wave.narod.ru/ Присвячено історії Помаранчевої революції в Україні в листопаді-грудні 2004 р. Переважно фотоматеріали ** 1/1
Українська історія http://www.ua-history.narod.ru/ Книги, статті, документи, карти з історії України. В. Анатонович, О. Апанович, М. Костомаров, А. Кюстін * 6304/1195
Хортиця http://lazar.hortitsa.iatp.org.ua/ Інформація про о. Хортиця: історія, екологія, фотоальбом * 44/11
Брама - історія України http://brama.com/ukraine/history/index.html Хронологічні синхронні таблиці, англ. ** 13/8

Бабин Яр - пам'ять та безпам'ятність

http://babiyar-diskus.narod.ru/ Наукові та публіцистичні роботи. Документи. Топографія ** 187/31

Крим та кримські татари

http://kirimtatar.com/ Кілька статей та документів, присвячених історії криму та кримських татар у ХХ ст. * 428/68
Українська спадщина http://heritage.com.ua/istorija/istorija.html Невелика електронна бібліотека, переважно присвячена історії українського мистецства * 4/2
Про українську історію: "Віталієва територія" http://vittop10.g2gm.com/ukrainian/ukrainian.html Кілька книжок з історії України: Пол Роберт Маґоці Історія України; Ендрю Уилсон Українці. Нація яку не очікували; Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження Слов'ян та ін; хронологія; посилання ** 19/3
Курган http://kurgan.kiev.ua/ Присвячено історії додержавній історії України-Русі * 199/73
Українська геральдика http://heraldry.com.ua Історія геральдики. Герби, печатки, поштові марки від середньовіччя до сьогодення ** 7219/111

Українська історія

http://ua-history.narod.ru/

Книги, статті та документи: Антонович Володимир. Про козацькі часи на Україні; Апанович Олена. Українсько-російський договір 1654 року; Костомаров Микола. Книга буття українського народу; Кюстін Адольф. Росія в 1839 році та ін.

** 14/0

Історія України

http://uahistory.narod.ru/ Короткий огляд історії України по періодах з найдавніших часів по ХХ ст. * 13/0
Історія. Сайт Сергія Кашпіровського http://ukrainehistory.narod.ru/ Основні історичні терміни; хронологічні таблиці за темами "Друга світова війна". "Найвизначніши дати ХХ ст."; посилання та ін. * 74/37
InfoUkes - історія України http://infoukes.com/history/ Короткий огляд історії України, англ. * 172/64
Харківський приватний музей міської садиби http://ysadba.rider.com.ua/index.htm

Монографії, "Харківський історичний альманах"; бібліографія; генеалогічне дерево Харківської губернії

* 4/0
Українська електронна бібліотека http://ukrcenter.com/library.asp Українська художня література on-line ** 105/23
Людина."Дзеркало Тижня" http://zn.kiev.ua/op/razdel/361/3150/ On-line версія тижневика "Дзеркало Тижня". Статті на історичну тематику ** 0/0
Голодомор 1932-1933 років в Україні http://www.human-culture.com/history/ Коротко розповідається про причини, хід та наслідки голодомору 1932-33 рр. в Україні * 16/9
Уроки історії: Голодомор 1932-33 гг. http://golodomor.org.ua/ Створений за підтримки Міжнародного фонду „Україна 3000”. Добірка матеріалів про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні - статті, документи та фотоархів. Свідчення. Музеї. Пам'ятники. Посилання. ** 156/53
Голодомор в Україні 1932-1933 http://golodomor.ukrinform.com/ Добірка матеріалів про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні - статті та фотоархів. Посилання. * 27/6
Голод в Україні http://historywiz.com/ukrainefamine.htm Мультимедійний посібник "Голод в Україні: геноцид". Фото. * 3/2
Нариси історії України http://history.franko.lviv.ua/ Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.; Грицак Я. Формування модерної української нації XIX-XX ст.; Довідник з історії України. В 3 т . (в форматі PDF). ** 275/48
Неизвестная Украина http://users.i.com.ua/~luzan/history/ Кілька книжок з історії України. Еміграційна література, праці сучасних авторів * 25/14
ОУН-УПА: легенда спротиву http://oun-upa.org.ua/ http://oun-upa.onestop.net/ Основна література з історії ОУН-УПА: монографії та статті, джерела, фотоматеріали та ін. *** 58839/28
Історія дивізії "Галичина" http://ssgalicia.onestop.net Присвячено історії дивізії СС "Галичина". Книги, статті та документи, бібліографія, посилання. Мультимедійні документи: фотографії, уніформа, поштові марки, плакати та т.п., анг.-укр. *** 110/19
Українська Дивізія ”Галичина”

http://galiciadivision.onestop.net/ http://geocities.com/galiciadivision/

Присвячено історії дивізії СС "Галичина". Книги, статті та документи, бібліографія, посилання. Мультимедійні документи: фотографії, уніформа, поштові марки, плакати та т.п. *** 726/46

Електронна бібліотека дивізії "Галичина"

http://combatant.onestop.net/ В. Верига,Я. Овяд, Є. Побігущий, О. Лисяк, П. Грицак, та ін. ** 32/12
Літопис УПА: хроніка УПА http://infoukes.com/upa/ On-line версія публікаціі "Літопис УПА", англ. ** 14/10
Літопис УПА OnLine http://litopysupa.com On-line версія публікаціі "Літопис УПА", англ. ** 9/4
Електронний журнал "Літопис: форум дослідів історії УПА" http://city.litech.lviv.ua/litopys/ Електронний журнал "Літопис: форум дослідів історії УПА" * 0/0
Степан Бандера

http://stepanbandera.org/

Степан Бандера життєпис, книги, статті самого С. Бандери та про нього * 49/10
Степан Бандера: життя та діяльність http://zavoliuua.narod.ru/ Короткий біографічний нарис С. Банедри. Автор - Ігор Набитович * 20/11
The UPA - Ukrainian Insurgent Army

http://tim.net.ua/upa/ http://tern.ukrpack.net/upa/

Основна інформація про історію ОУН-УПА. Документи, фотографії * 198/42
Пісні ОУН-УПА http://poetyka.uazone.net/upa/ Тексти пісень ОУН-УПА * 4/2
Роман Шухевич - безсмертний командир http://ukemonde.com/shuchevych/ Присвячено фільму про Р. Шухевича "Непереможений". Інформація про Р. Шухевича, фотографії, посилання. * 6/3
UPA: The Ukrainian Insurgent Army http://kolos.com/readroom/upa.html Коротка історія УПА, англ. * 3/2
Ostbatalloin http://www.ostbataillon.fromru.com/

Присвячено східним доброволцям, що боролися на стороні Німеччини у ІІ С.В. Статті, фотоматеріали, посилання

** 408/86
Радикальний український націоналізм http://run.org.ua/ Статті з історії українського націоналізму * 1381/173
Історія українських збройних сил http://ukrarmy.kiev.ua/ http://koza.kiev.ua/ Нарис історії української армії від давніх часів до сьогодення. Книги, статті, документи. * 12/7
Львівське товариство "Пошук" http://poshuk-lviv.org.ua/

Жертви репресій і війни: списки, свідчення, статті, книги, документи. Висвітлення збройних конфліктів в Західній Україні в 1940-х рр. та ін.

** 224/27
Віртуальний музей ГУЛАГ(у) http://www.gulag-museum.org.ua/

Фотоматеріали з історії ГУЛАГ(у). На 14.01.2006 на сайті представлено 320 експонатів (1058 зображень)

* 19/3
Українське військо у ХХ-ХХІ сторіччі http://vijsko.freespaces.com/ Огляд історії Української армії від 1914 р. до сьогодення. Є електронні версії книжок чи статтєй на військові та військово-політичні теми: В.Ф. Верстюк; О.В. Тимощук; О. Кучерук та ін. ** 23/4
Українська армія http://uarmy.ms.km.ua/ "Військово-історичний альманах"; Центральний музей збройних сил України та ін. ** 46/20
Історія українського війська http://ordgeorg.boom.ru/ Коротка історія українського війська за середньовічну добу * 11/3
Історія Служби Безпеки України http://sbu.gov.ua/history Історія СБУ. Єлектронні версії "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ". Огляд літератури про історію СБУ. * 129/23

Нестор Махно

http://mahno.ru/

Велике зібрання книг, статей та документів про Н. Махна

*** 499/34
Хотешів http://users.iptelecom.net.ua/~hotishiv/ Історія села Хотешів (Волинська область, Камінь-Каширський район) * 62/5
Бабий яр http://members.tripod.com/babyn_yar/index.html Йдеться про куренівську трагедію, що сталася ранком 13 березня 1961 року в Бабиному Яру * 16/4
Кобзар http://kobzar.info/ Присвячено життю і творчості Т.Г. Шевченка ** 21142/21
Історія міста Славута http://historyofslawuta.freeservers.com/ Присвячено історії міста Славута Волинської області * 30/19
Азовські греки http://mak-mak.com/gendb/index.html

Присвячено історії Азовських (Маріупольських) греків, традиціям, життю, музиці, мові і ін. аспектам їхнього життя

* 6/2
Киевлянинъ http://kievlianin.by.ru/

Історія міста Києва. Tимчасово не працює

  40/7
Історія України http://history.com.ua/ тимчасово не працює   25/7
Запорозькі козаки http://perso.wanadoo.fr/pyzh/kozaky/ Розповідає про гру "Козаки". Також дається коротка історія запорозького козацтва * 8/6
РУСЬ http://rusruh.narod.ru/ Мета сайту за словами авторів - "Відновити історію русичів з метою розуміння планетарного призначення руських і слов'янських народів". * 53/34
Науково-популярний журнал "Воєнна історія" http://warhistory.ukrlife.org/ On-line журнал "Воєнна історія" ** 1138/49
Український флот: від найдавніших часів до сьогодення http://geocities.com/unavy/UkrainianNavy.html Коротка історія українського флоту по періодах з найдавніших часів до сьогодення, англ. * 17/3
Подорож Ґійома Левассера де Боплана http://boplan.iatp.org.ua/start.html Мапа України за Бопланом * 19/5
Електронна хрестоматія http://historydocs.narod.ru/ukr.htm Універсали Центральної Ради; Бестейська угода; Конституція Пилипа Орлика; Емський указ 1876 року; Закони про тимчасовий державний устрій України (1918); Грамота до всього українського народу (1918); Тимчасовий основний закон (ЗУНР) * 336/14
Конквест Роберт, Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор http://zhnyva33.narod.ru/ Web-версія книги Роберта Конквеста “Жнива скорботи”, (1993). Йдеться про жахливу соціальну катастрофу ХХ століття — колективізацію та голодомор 1929-1933 рр. * 99/43
Єдина Русь http://www.edrus.org/ http://ua.mrezha.ru/ Збірка наукових та науково-популярних книжок з історії України. Переважно дореволюціні та діаспорні автори: М. Ульянов, М. Максимович, Л. Соколов та ін. * 388/29

Битва за Дніпро. Звільнення Києва

http://bitva-za-dnepr.narod.ru/

На сайті містяться документальні фотографії та подробиці бойових дій, біографія маршалів та героїв Радянського Союзу, докладні карти бойових дій і т. ін., рос.

*** 17/5
Сайт Вахтанга Кіпіані http://kipiani.org/ ГУЛАГ: жертви, хроніка репресій, національно-визвольний рух, права людини; самвидав - статті, документи ** 2987/64
Журнал Берегиня http://berehynya.iatp.org.ua/ Електронна версія журналу "Берегиня". Є архів за 2002 та 2003 рр. * 12/8
Український центр вивчення Голокосту http://holocaust.kiev.ua/ Научные исследования и педагогическая деятельность в сфере изучения истории Холокоста; статьи, информация о семинарах и конференциях. ** 4688/14
Князі, гетьмани, миторополити
президенти та науковцi
http://www.geocities.com/prysjan/in_40.html Список правителів України (князі, гетьмани, метрополити, члени урядів) в VI-на поч. ХХ ст. ** 40/29
Сайт Олександра Мокрогуза http://olmok.iatp.org.ua/1.html

Методичний посібник для 9 класу "Національне відродження в Україні у ХІХ - на поч. ХХ ст."; інноваційні технології у викладанні суспільних дисциплін та ін.

** 21/4
Галицька Україна http://www.geocities.com/ukrgalicia/ Інформація етнографічного та історичного характеру про Галичину - історичну українську землю, її роль в етногенезі української нації, історичні карти, відомості про історичних особистостей, фольклор, місцеві діалекти, її зв'язок з іншими українськими землями, та ін. Також сайт вміщує матеріали, які мають відношення до України в цілому. * 273/50

Козаки XV-XXI ст. / сайт Людмили Маленко

http://lmalenko.da.ru/ Про авторку проекту Cossacks 15-21 cent. http://www.cossackdom.com/ * 32/7
Генеалогія в Україні http://www.genealogy.zp.ua/ Родословні таблиці основних руських князів Х-ХІІІ ст.; адреси архівів України; Хто і де займається генеалогією * 47/24
Степан Витвицький - президент УНР (в екзилі) http://www.ukrainianpresident.org.ua/ Присвячено пам'яті Президента Української Народної Республіки в екзилі Степана Витвицького. Стаття про С. Витвицького, та уривки з його спиминів ** 1/0
Історія українського флоту http://www.ukrflot.narod.ru/ Коротка історія українського флоту з найдавніших часів до 20 ст. * 13/2
Сайт історії Києва http://www.oldkyiv.org.ua Статті, фото, карти, архітектори Києва ** 550/8
Русифікація http://www.rusyfikacia.narod.ru/ Документи - переважно законодавчі акти, що висвітлюють русифікаторську політику та статті з мовного питання ** 43/18
Місто Суми. Історія. http://sumy.net.ua/?p=1 Статті з історії міста Суми. До історії українських грошей. Карти з історії України ** 834/33
Cело Зелена Дiброва http://www.geocities.com/zdibrova/base_ukr/ історія села Зелена Діброва * 0/0
Фото Кам'янця-Подільського http://www.kaplya.ic.km.ua/old-1.html 28 фото Кам'янця-Подільського до революції 1917 р. * 9/3
Герої Радянського Союзу - вінничани http://pmos.vstu.vinnica.ua/kursov/heroes/ Перелік героїі, біографічні відомості, історичні нариси ** 13/0
Едмунд Бачинський http://mysite.com.ua/xdem3430/pagesxdem3430/1_1.html Присвячуєтся пам'яті Едмунда Бачинского -громадсько політичного діяча Підкарпатської Руси, доктора права, мера Ужгорода на початку 20 років минулого століття, міністра автономного уряду, багаторічного сенатора Чехословацького парламенту. * 0/0
Сайт товариства "Меморіал" http://memorial.kiev.ua/ Книги, статті, доументи, що висвітлюють репресивну політику радянського уряду (голодомори, віййна, репресії) ** 64303/25
Сайт інституту суспільних досліджень http://www.ukrterra.com.ua/ Статті з історії України (на 15.11.2005) 37 статей ** 280/9
Енциклопедія українскього козацтва http://zsu.zp.ua/euk/ Електронна енциклопедія українського козацтва – довідкова система, призначена для наукової, навчальної і освітньої роботи в галузі історії та українознавства. Енциклопедія містить 1276 статі, 739 ілюстрацій, 77 тематичних історичних карт та 130 картосхем. *** 20600/69

 

     

Детальніше...

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

12570518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17655
22415
80605
10964578
591425
489052
12570518

Your IP: 35.172.195.82
Server Time: 2020-01-29 19:58:26
   

Хто на сайті?  

На сайті 233 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ